Get Adobe Flash player
Home Gymnázium

Neváhajte prestúpiť na 8-ročné gymnázium!

Kritériá a postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium na Súkromnej strednej športovej škole GAUDEAMUS do I. ročníka štvorročného štúdia a možnosť prestupu do tried osemročného štúdia pre šk. rok 2022/2023

 

Na škole sa preferuje individuálny prístup k študentom. Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky.

Ako jediná škola na Slovensku sa venuje oblasti športového manažmentu a marketingu. Rozšírená výučba cudzích jazykov.


Termín prijímacích pohovorov na Súkromnú strednú športovú školu GAUDEAMUS je:  od 15.marca 2022 do 30.apríla 2022 

Termín odovzdania prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi ZŠ je: 20.februára 2022

Termín podania prihlášky :

Záujemcovia sa môžu o štúdium zaujímať počas celého roka.

Prihlášky prijímame na tlačive ako pre štátne školy v termíne stanovenom MŠVVaŠ SR a e-mailovou prihláškou, ktorá sa nachádza na stránke našej školy: www.dudva.sk.

 

Kritériá prijímacieho konania:

 

Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov zo ZŠ (nie sú potrebné výsledky testovania žiakov 9. ročníkov), na základe talentovej skúšky (overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania), prípadne potvrdenia klubu o športovej činnosti uchádzača a na základe osobného pohovoru žiaka a jeho zákonného zástupcu s riaditeľom školy.

 

 

Dôležitý u uchádzača je záujem o športovú činnosť a zdravotná spôsobilosť.