Get Adobe Flash player
Home Gymnázium

Kritériá a postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium na Súkromnej strednej športovej škole GAUDEAMUS do I. ročníka štvorročného štúdia pre šk. rok 2022/2023 (pre viac info tu...)

 

Na škole sa preferuje individuálny prístup k študentom. Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky.

Ako jedna z mála škôl na Slovensku sa venuje oblasti športového manažmentu a marketingu. Rozšírená výučba cudzích jazykov.


Termín prijímacích pohovorov na Súkromnú strednú športovú školu GAUDEAMUS je:  od 21.marca 2022 do 18.mája 2022 

Termín doručenia prihlášky na strednú školu je 20.marca 2022

Termín podania prihlášky :

Záujemcovia sa môžu o štúdium zaujímať počas celého roka.

Prihlášky prijímame na tlačive ako pre štátne školy v termíne stanovenom MŠVVaŠ SR a e-mailovou prihláškou, ktorá sa nachádza na stránke našej školy: www.dudva.sk.

 

Kritériá prijímacieho konania:

Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov zo ZŠ (nie sú potrebné výsledky testovania žiakov 9. ročníkov), na základe talentovej skúšky (overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania), prípadne potvrdenia klubu o športovej činnosti uchádzača a na základe osobného pohovoru žiaka a jeho zákonného zástupcu s riaditeľom školy.

 

Dôležitý u uchádzača je záujem o športovú činnosť a zdravotná spôsobilosť.