Get Adobe Flash player
Home Obchodná akadémia

Kritériá a postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium na Súkromnú obchodnú akadémiu PROFI - KAMO do I. ročníka pre šk . rok   2020/2021

 

 

Na škole sa preferuje individuálny prístup k študentom. Dôraz je kladený na vyučovanie s využívaním výpočtovej techniky.


Ako jediná stredná škola na Slovensku sa venuje oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácii. Novinkou je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov o predmet jazyková obchodná príprava.


Termíny prijímacích pohovorov sú: (zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10.04.2020)

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok:  11.5.2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok:  14.5.2020

2. kolo prijímacích skúšok: 16.6.2020

Termín podania prihlášky : 10.4.2020

Záujemcovia sa môžu o štúdium zaujímať počas celého roka.

Prihlášky prijímame na tlačive ako pre štátne školy v termíne stanovenom MŠVVaŠ SR a e-mailovou prihláškou, ktorá sa nachádza na stránke našej školy: www.dudva.sk.

Včasné zaslanie prihlášky zaručuje väčšiu úspešnosť prijatia.


Kritériá prijímacieho konania:

Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov zo ZŠ, testu zo Slovenského jazyka a literatúry, Matematiky a na základe osobného pohovoru žiaka a jeho zákonného zástupcu s riaditeľom školy.

Osobný pohovor sa uskutoční v termíne uvedenom na pozvánke, ktorú škola zašle žiakovi po obdržaní prihlášky.