Get Adobe Flash player
Home Obchodná akadémia

Často kladené otázky SOA

 

Je štúdium vhodné aj pre dievčatá?

V čom je vaša škola iná ako ostatné?

Je možné po skončení štúdia pokračovať v štúdiu na vysokých školách?

V čom spočíva nadštandard tejto školy?

Aké sú kritériá prijímacieho konania?

Aké turnaje škola organizuje?

Aké záujmové krúžky sú na škole?

Ktoré cudzie jazyky sa na škole vyučujú?

Z ktorých predmetov sa maturuje?

Akým športom sa venujú študenti vašej školy?

Aké športové úspechy dosiahli študenti vašej školy?

Máte na škole bufet ?

Je dochádzka do vašej školy komplikovaná?

Aké je školné a zápisné?

Koľko je na škole učiteľov?

Aké kurzy počas štúdia študenti absolvujú?

Je možné na škole študovať podľa individuálneho študijného plánu?

Počul som, že u vás možno získať osvedčenie trénera II. kvalifikačného stupňa?

Vyučujú sa na vašom gymnáziu aj ekonomické predmety?

Pôsobia vaši študenti aj v zahraničí?

Má možnosť žiak ak na vyuč. hodine niečomu nerozumel vykonzultovať to s vyučujúcim ?

Kedy môže sa rodič informovať o výsledkoch svojho dieťaťa?

Čo je to floorbal?

 


Je štúdium vhodné aj pre dievčatá?

Štúdium je vhodné pre chlapcov aj pre dievčatá.


V čom je vaša škola iná ako ostatné?

My sa nesnažíme študentov učivo len naučiť, ale učíme ich , ako ho majú predniesť pred verejnosťou a ako zaujať k nemu vlastný názor a postoj. Snažíme sa, aby rozvíjali svoje nadanie v plnej miere  počas celého štúdia a vytvárame čo najlepšie podmienky pre skĺbenie aktívnej športovej činnosti so školskými povinnosťami. Škola kráča svojou vlastnou cestou, či už predmetom trénerstvo ZŠP alebo predmetom športová príprava, ktorý máme schválený MŠ ako jediná škola na Slovensku. V spolupráci s vysokými školami sa snažíme vyučovať aktuálne trendy v spoločnosti, aby absolventi po skončení školy nemali problém sa uplatniť na trhu práce alebo na vysokých školách.


Je možné po skončení štúdia pokračovať v štúdiu na vysokých školách?

Štúdium na našej škole končí maturitnou skúškou. Absolvent školy získa úplné stredoškolské vzdelanie, čo mu umožňuje študovať na rôznych typoch vysokých škôl, bakalárskeho štúdia, pomaturitného štúdia alebo v iných vzdelávacích inštitúciách.


V čom spočíva nadštandard tejto školy ?

- individuálny prístup k žiakom

- konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov dvakrát do týždňa

- možnosť športovať v športovom klube Gaudeamus.

- organizovanie turnajov a exkurzií doma i v zahraničí

- vyučovanie žiakov v skupinách.

- nadštandardná technická vybavenosť školy 3- počítačové učebne, z všetky sú napojené na internet

- voľný prístup žiakov k PC s internetom

- možnosť práce žiakov v záujmových krúžkoch

- projekty organizované školou k zlepšeniu verbálnej a neverbálnej komunikácie / projekt Verbálna všestrannosť/

- zavádzanie cudzích slov do slovníku študentov prostredníctvom vyučovania

- žiak dostáva základné poznatky asertívneho správania sa , aby sa mohol ľahšie uplatniť po skončení školy


Aké sú kritériá prijímacieho konania?

Prijatie žiaka sa uskutoční na základe dosiahnutých výsledkov zo ZŠ a na základe osobného pohovoru žiaka  a jeho zákonného zástupcu s riaditeľom školy. Osobný pohovor sa uskutoční  v termíne uvedenom na pozvánke, ktorú škola zašle žiakovi  po obdržaní prihlášky.


Aké turnaje škola organizuje?

Škola organizuje množstvo športových podujatí počas celého školského roka.


Aké záujmové krúžky sú na škole?

Na škole pracujú krúžky nemeckého jazyka, anglického jazyka, florbalu a informatiky. Krúžky sa otvárajú na škole podľa záujmov študentov.


Ktoré cudzie jazyky sa na škole vyučujú?

Anglický a nemecký jazyk.


Z ktorých predmetov sa maturuje?

- slovenský jazyk a literatúra

- jeden zo svetových jazykov

- 2 voliteľné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia,  športová  príprava, ekonomika, športový manažment, geografia,)


Akým športom sa venujú študenti vašej školy?

Študenti sa venujú rôznym športom. Štúdium nie je vyhradené pre určitý druh športu.

Aké športové úspechy dosiahli študenti vašej školy?

Naši študenti pôsobia aj v reprezentačných mužstvách Slovenska , či už futbalových alebo hokejových. Mnohí sú reprezentantmi našej krajiny na rôznych zahraničných podujatiach . Mnohí sa uplatnili ako profesionálni hráči v I. lige.


Máte na škole bufet ?

Ano na škole je bufet.


Je dochádzka do vašej školy komplikovaná?

Nie. Z každej mestskej časti, ako aj z autobusovej a železničnej stanice jazdí k našej škole spoj MHD (autobus alebo trolejbus).


Aké je školné a zápisné?

Školné na SOA PROFI – KAMO
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava


Školné na školský rok 2023/2024
 je stanovené vo výške 110,-€/mesiac. t.j. 1100,-€/šk.rok
Zápisné na školský rok 2023/2024 je stanovené vo výške 50,-€
Platbu môžete zrealizovať prostredníctvom šekovej poukážky alebo bankovým príkazom na príslušné čísla účtov:

SAO PROFI – KAMO : IBAN: SK89 3100 0000 0040 0019 3605


Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a triedu.


Koľko je na škole učiteľov?

V súčasnosti pôsobí na škole 20 učiteľov.


Aké kurzy počas štúdia študenti absolvujú?

- Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz v prvom ročníku

- Kurz ochrany človeka a prírody v treťom ročníku


Je možné na škole študovať podľa individuálneho študijného plánu?

S ohľadom na študijné výsledky je možné požiadať žiadosť  o individuálny študijný plán. Na základe konzultácie zákonný zástupca riaditeľ školy je individuálny študijný plán odsúhlasení alebo upravený ako čiastočne individuálny.


Počul som, že u vás možno získať osvedčenie trénera II. kvalifikačného stupňa?

Áno. Osvedčenie získavajú študenti vo 4. ročníku.


Vyučujú sa na vašom gymnáziu aj ekonomické predmety?

Áno. Športový manažment, ekonomika, základy športovej prípravy - trénerstvo.


Pôsobia vaši študenti aj v zahraničí?

Áno. Hrajú hokej a futbal v Českej republike a v Rakúsku. Najlepší pôsobia v juniorských súťažiach v USA a Kanade.


Má možnosť žiak ak na vyuč. hodine niečomu nerozumel vykonzultovať to s vyučujúcim ?

Áno, každý učiteľ má v týždni jednu hodinu vyhradenú pre žiaka tzv. konzultačnú hodinu. ( v rámci školného).


Kedy môže sa rodič informovať o výsledkoch svojho dieťaťa ?

V priebehu šk. roka prebiehajú na škole konzultačné dni, a každý týždeň má vyučujúci jednu hodinu vyhradenú pre rodičov tzv. konzultačnú hodinu pre rodiča ( je v rámci školného). Časový rozpis týchto hodín je zverejnený na www stránke v školskom kalendári.


Čo je to floorbal?

Florbal je kolektívny šport, ktorý sa hráva v halách na tvrdom povrchu so špeciálnou hokejkou a loptičkou na dve bránky. Tento šport je podobný hokeju, či hokejbalu, no má svoje špecifické pravidlá. Tým najzákladnejším je, že nie je povolená hra do tela. Hráči si čistou, rýchlou a technickou hrou prepracovávajú tzv. "palicovú techniku", ktorá je veľmi dôležitá aj pri iných "palicových" hrách (ľadový a pozemný hokej, hokejbal). Najlepšími preborníkmi vo florbale sú európske krajiny zo Škandinávie, teda Švédi a Fíni, kam tento šport priniesli študenti z Ameriky. Existujú dva varianty florbalu. Malý a veľký. Malý sa hráva v menšom počte (3 hráči) na menšej ploche a bez brankárov. Klasický veľký florbal sa hráva v športových halách s prízemnými prenosnými mantinelmi a hrá ho 5 hráčov v poli s brankárom.