Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2019/2020

 

 

2.9.2019 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

3.- 4.9.2019 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP

od 5.9.2018 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

5.9.2019 – Triedny aktív I. ročníkov – I.A, I.G, I.M – prvý triedny aktív pre rodičov – podanie základných informácií k fungovaniu a štúdiu na našej škole

13.9.20189– Vedecký veľtrh 2019 – organizátori Veda nás baví n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom ZŠ a SŠ. Rôzne školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry nám vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Žiaci si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké školy a odborné školy predstavili svojich šikovných študentov a predviedli ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Žiaci si niektoré pokusy sami vyskúšali alebo si overili svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Akcie sa zúčastnili študenti I.G a IV.G triedy pod vedením RNDr. Doliňáka.

16.9. – 27.9.2019 – Odborná prax študentov IV. ročníka obchodnej akadémie – študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá je súčasťou maturitných skúšok.

24.9.2019 – EKO vzdelávací program. Akcie sa zúčastnili žiaci 8-ročného štúdia pod vedením prof. Mgr. Kornhauserovej. Zameranie akcie: zlepšenie životného prostredia, záchrana planéty pomocou jednoduchých krokov každého z nás. Študentom bol v aule EU premietnutý krátky zostrih filmu o prírode a následkoch znečisťovania. Prezentácia sa prelínala s riadenou diskusiou o problémoch týkajúcich sa aj študentov. Projekt bol ukončený návrhmi, ktoré môžu pomôcť k rozbehnutiu vlastného zlepšenia správania sa k prírode.

25.9.2019 – Župný športový deň, ktorý zorganizoval BSK. Naši študenti sa aktívne zapojili do 1. ročníka Župného športového dňa, kde súťažili v atletických disciplínach a to beh na 100 m a beh na 800 m. Akcia prebehla v areáli na Mladej garde za účasti 51 škôl z celého Bratislavského kraja.

26.9.2019 – Návšteva divadelného predstavenia „Hedda Gablerová“ od Henrika Ibsena v novej budove SND. Akcie sa zúčastnili študenti našich škôl pod vedením prof. SJL Mgr. Pitákovej.

08.10.2019 – Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania ÚC bola bratislavská Koliba a zúčastnili sa ho študenti oboch našich škôl. Náplňou a cieľom ÚC bola zdravotná príprava, ochrana prírody, orientácia v teréne a súťaže v športových disciplínach ringo a futbal.