Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2019/2020

 

 

2.9.2019 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

3.- 4.9.2019 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP

od 5.9.2019 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

5.9.2019 – Triedny aktív I. ročníkov – I.A, I.G, I.M – prvý triedny aktív pre rodičov – podanie základných informácií k fungovaniu a štúdiu na našej škole

13.9.2019– Vedecký veľtrh 2019 – organizátori Veda nás baví n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom ZŠ a SŠ. Rôzne školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry nám vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Žiaci si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké školy a odborné školy predstavili svojich šikovných študentov a predviedli ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Žiaci si niektoré pokusy sami vyskúšali alebo si overili svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Akcie sa zúčastnili študenti I.G a IV.G triedy pod vedením RNDr. Doliňáka.

16.9. – 27.9.2019 – Odborná prax študentov IV. ročníka obchodnej akadémie – študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá je súčasťou maturitných skúšok.

24.9.2019 – EKO vzdelávací program. Akcie sa zúčastnili žiaci 8-ročného štúdia pod vedením prof. Mgr. Kornhauserovej. Zameranie akcie: zlepšenie životného prostredia, záchrana planéty pomocou jednoduchých krokov každého z nás. Študentom bol v aule EU premietnutý krátky zostrih filmu o prírode a následkoch znečisťovania. Prezentácia sa prelínala s riadenou diskusiou o problémoch týkajúcich sa aj študentov. Projekt bol ukončený návrhmi, ktoré môžu pomôcť k rozbehnutiu vlastného zlepšenia správania sa k prírode.

25.9.2019 – Župný športový deň, ktorý zorganizoval BSK. Naši študenti sa aktívne zapojili do 1. ročníka Župného športového dňa, kde súťažili v atletických disciplínach a to beh na 100 m a beh na 800 m. Akcia prebehla v areáli na Mladej garde za účasti 51 škôl z celého Bratislavského kraja.

26.9.2019 – Návšteva divadelného predstavenia „Hedda Gablerová“ od Henrika Ibsena v novej budove SND. Akcie sa zúčastnili študenti našich škôl pod vedením prof. SJL Mgr. Pitákovej.

08.10.2019 – Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Miestom konania ÚC bola bratislavská Koliba a zúčastnili sa ho študenti oboch našich škôl. Náplňou a cieľom ÚC bola zdravotná príprava, ochrana prírody, orientácia v teréne a súťaže v športových disciplínach ringo a futbal.

10.10.2019 – Prednáška pre žiakov 1. – 4. ročníka. Témou prednášky bola finančná gramotnosť s dôrazom na pochopenie vytvárania finančných rezerv už v mladom veku.

11.10.2019 – Divadelné predstavenie Milujem svoj mobil“ v divadle GUnaGU. „Road movie komédia, umiestnená do starého Cadillacu, v ktorom štyria Slováci (šofér, farár, študent a manažér) idú autom cez Ameriku. Hoci majú dovolenku, každý pred čímsi uteká – pred veriteľmi, pred manželkou, pred sebou samým... a stále telefonuje, telefonuje, telefonuje... Akcie sa zúčastnili záujemcovia zo všetkých ročníkov oboch škôl.

21.10.2019 – Divadelné predstavenie „Kým kohút nezaspieva“ od Ivana Bukovčana. Divadelná hra je založená na existencializme, skúma ľudské bytie, túžbu po ľudskom bytí a správanie sa človeka v hraničnej situácii. Predstavenia sa zúčastnili študenti 4-tého ročníka v rámci prípravy na maturitné skúšky.

29.10.2019 – Školský turnaj v basketbale chlapcov a v badmintone. Turnaja v basketbale sa zúčastnilo o tímov, ktoré boli rozdelené do 2 skupín, kde sa hralo systémom každý s každým. Víťazi skupín si zahrali finále. Výsledky: 1.miesto: IV.G; 2.miesto: II.G, 3.miesto: I.M. V badmintone dievčatá spolu s chlapcami vytvorili 2 skupiny. Hralo sa rovnakým systémom ako v basketbale. Výsledky: 1.miesto: Paulovič (sekunda); 2.miesto: Rohárik (III.G); 3.miesto: Farkas (III.G), 4.miesto: Rovčaninová (III.G). Víťazi získali diplomy a vecné ceny, ktoré venoval do turnaja ŠK GAUDEAMUS a ktoré im slávnostne odovzdal riaditeľ školy RNDr. Juraj Rechtorík.

30.10. – 3.11.2019 – Jesenné prázdniny

16.11.2019 – Stužková slávnosť IV.A, IV.G

19.11.2019 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2019/2020

19.11.2019 – Konzultačné triedne aktívy – oboznámenie rodičov s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 1. štvrťrok šk.r. 2019/2020

26.11.2019 - IMATRIKULÁCIE žiakov I.A, I.G a I.M. Slávnostný akt prijímania prvákov do stredoškolského študentského stavu pripravili študenti III.A a III.G triedy. Akcia prebehla vo veselej a družnej atmosfére, kde prijímaní študenti plnili rôzne úlohy.

3.12.2019 – Prezentácia FTVŠ – Absolvent nášho gymnázia Mgr. Daniel Plášek, ktorý vyštudoval FTVŠ a kde t.č. aj pracuje na marketingovom oddelení odprezentoval možnosti štúdia na FTVŠ našim tohoročným štvrtákom – maturantom.

4.12.2019 – „Študentská podnikateľská cena 2019“ – projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Global Student Enterpreneur Awards. “. Odzneli tu panelové diskusie s víťazmi súťaží, ktoré táto organizácia každoročne vyhlasuje. Naši študenti mali možnosť vypočuť si skúsenosti mladých podnikateľov, ich rady pre nastupujúcu generáciu ako realizovať dobrý nápad a ísť za svojím cieľom. Na záver sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu.

10.12.2019 – Výchovný koncert – Študenti oboch našich škôl sa zúčastnili Vianočného výchovného koncertu, ktorý sa konal v kostole na Františkánskom námestí v Bratislave, kde si vypočuli klasické vianočné piesne a koledy.

10.12.2019 – návšteva Vianočných trhov na Primaciálnom námestí v Bratislave

12.12.2019 - Futsalový turnaj „O pohár riaditeľa OA Dudova“. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa turnaja zúčastnilo aj družstvo našich žiakov pod vedením prof. TSV PaedDr.  Tótha. Naše mužstvo skončilo na peknom 3. mieste.

13.12.2019 – Vianočná Viedeň – exkurzia - prehliadka historických pamiatok Viedne spojená s návštevou Vianočných trhov. Akcie sa zúčastnili prihlásení žiaci pod vedením prof. Mgr. Dobu

19.12.2019 – Vianočný turnaj vo futbale. Žiaci vytvorili 7 družstiev, ktoré sa rozdelili do 2 skupín. Absolvovali jednotlivé zápasy systémom každý s každým. Víťazi skupín si zahrali finále. Víťazmi turnaja sa stalo družstvo 3G1.

20.12.2019 – Vianočné besiedky. Žiaci v jednotlivých skupinách mali svoj program ako karaoke, zdobenie medovníčkov, zábavné hry a pozeranie vianočného filmu. Akcia prebehla vo sviatočnej predvianočnej nálade.

23.12.2019 – 7.1.2020 – VIANOČNÉ PRÁZDNINY

27.1.2020 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk.r. 2019/2020

28.1.2020 - Turnaj v stolnom futbale - Foosball – Majstrovstvá ZŠ a SŠ. Turnaj bol organizovaný v spolupráci so Zväzom stolného futbalu SR.

31.1.2020 – Stolnotenisový školský turnaj

31.1.2020 – Slávnostné odovzdávanie výpisov vysvedčení za 1. polrok šk.r. 2019/2020

3.2.2020 – Polročné prázdniny

3.2. – 7.2.2020 – Zimné športové sústredenie

10. – 14.2.2020 - Riaditeľské preskúšanie žiakov 4. ročníkov – overenie pripravenosti maturantov – príprava na maturitné skúšky

Od 9.3.2020 – prebieha dištančná forma výuky z dôvodu pandémie šírenia nového koronavírusu COVID-19.

27.4.2020 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok šk.r. 2019/2020.

4.5.2020 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk.r. 2019/2020 – IV. ročníky

23.6.2020 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk.r. 2019/2020

29.6.2020 – odovzdávanie učebníc a koncoročné triednické práce

30.6.2020 – Slávnostné vydávanie koncoročných vysvedčení

1.7.2020 – 31.8.2020 – Letné (hlavné) prázdniny