Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2018/2019

 

 

3.9.2018 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

3.- 4.9.2018 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP

od 5.9.2018 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

6.9.2018 Výstava k 100. výročiu vzniku ČSR – spoločný výstavný projekt Slovenského národného múzea a českého Národního muzea rozpráva fascinujúci príbeh jedného štátu. Štátu, ktorý si na začiatku musel vydobyť svoje miesto nielen diplomaticky, ale aj vojensky, hospodársky a kultúrne. Celá výstava je koncipovaná ako rozprávania tohto príbehu s veľkým množstvom exponátov. Študenti tried II.A, II.G, kvinta, III.A, III.G, tercia a kvarta sa na Bratislavskom hrade mali možnosť zároveň sa aj oboznámiť a porovnať, ako vyzerala Bratislava pred 100 rokmi za prvej republiky a aká je dnes.

6.9.2018 – Triedny aktív I. ročníkov – I.A, I.G, kvinta – prvý triedny aktív pre rodičov – podanie základných informácií k fungovaniu a štúdiu na našej škole

10.9. – 21.9.2018 – Odborná prax študentov IV. ročníka obchodnej akadémie – študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá je súčasťou maturitných skúšok.

14.9.2018 – Vedecký veľtrh 2018 – organizátori Veda nás baví n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom ZŠ a SŠ. Rôzne školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry nám vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Žiaci si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké školy a odborné školy predstavili svojich šikovných študentov a predviedli ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Žiaci si niektoré pokusy sami vyskúšali alebo si overili svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Akcie sa zúčastnili študenti III.A a III.G triedy pod vedením RNDr. Doliňáka.

8.10.2018 - Medziškolský turnaj vo futbale chlapcov, ktorý sa odohral v priestoroch SOŠ, Ivánska cesta 21 BA.

Výsledky:          SŠG Gaudeamus – G Ivana Horvátha 0:1

                        SŠG Gaudeamus – G Juraja Hronca 4:1 Zeman 2, Fronc 2

V skupine sme skončili na 2. mieste a nepostúpili sme do finále

12.10.2018 – Návšteva galérie – zoznámenie sa s tvorbou Ľudovíta Fullu a Výstava 88. Akcie sa zúčastnili študenti III.A a III.G triedy, pod vedením RNDr. Takácsovej. Mali možnosť spoznať tvorbu Ľ. Fullu, jeho úsilie o moderný výraz, záujem o byzantské umenie a o umenie východu. Niektoré prvky z nich maliar našiel aj miestnej ľudovej tvorbe, v maľbe na skle... Zároveň si študenti prezreli aj Výstavu 88 zameranú na politické dianie na Slovensku.

23.10.2018 – Basketbalový turnaj. V rámci podpory rozvoja jednotlivých športových odvetví sme sa tentoraz zamerali na spropagovanie basketbalu. Troj a štvorčlenné tímy odohrali zápasy každý s každým. Víťazom sa stal tím z II.G v zložení: Halla, Pántik, Modrovský, Daniš. ŠK GAUDEAMUS pripravil pre víťazov aj zúčastnených zaujímavé ceny.

25.10.2018 – Výročná konferencia JCI Slovensko 2018. Naši žiaci I.A, II.A a III.A, pod vedením Ing. Biskupskej, mali možnosť vypočuť si skúsenosti mladých podnikateľov – najúspešnejších víťazov JCI za obdobie 11 rokov a ich rady pre nastupujúcu generáciu a vidieť, že mať dobrý nápad je úžasný pocit z dobre vykonanej práce. Súčasťou konferencie boli panelové diskusie a prednášky. Na záver sa uskutočnilo odovzdávanie výročných ocenení JCI Slovensko 2018.

26.10.2018 – Stužková slávnosť – IV.A + IV.G

31.10. – 2.11.2018 – Jesenné prázdniny

8.11.2018 – Návšteva divadelného predstavenia „DOMOV (...kde je ten tvoj?)“. Zúčastnili sa ho študenti I.A, I.G a kvinty pod vedením tr. prof. Ing. Biskupskej. Autorka ponúkla divákom možnosť vžiť sa do životov iných. Do osudov, ktoré, dúfajme, nikdy nebudú naše. Umožnila lepšie vnímať veci, ktoré inak poznáme len zo správ a v podobe štatistík – bez zbytočnej popisnosti a zaujatej politickej angažovanosti. Inscenácia bola obohatená o známe piesne a po predstavení nasledovala beseda s pracovníkmi Migračného úradu MV SR a tvorcami.

20.11.2018 - - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok šk.r. 2018/2019

20.11.2018 – Konzultačné triedne aktívy – oboznámenie rodičov s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 1. štvrťrok šk.r. 2018/2019

22.11.2018 - IMATRIKULÁCIE žiakov I.A, I.G a prímy. Slávnostný akt prijímania prvákov do stredoškolského študentského stavu pripravili študenti III.A a III.G triedy. Akcia prebehla vo veselej a družnej atmosfére, kde prijímaní študenti plnili rôzne úlohy.

4.12.2018 - Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia - Uskutočnilo sa v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. vo Vrakuňskom lesíku. Náplň a cieľ cvičenia: a) Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana v SR, varovné signály; b) Zdravotná príprava – poskytovanie prvej pomoci, darcovstvo krvi; c) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana – chránené druhy rastlín, vtáctva a zvierat v SR, zásady používanie chemických postrekov; d) Dopravná výchova – technická spôsobilosť bicyklov a osobných automobilov.

4.12.2018 – exkurzia v Národnej rade SR. Akcie sa zúčastnili študenti III.A a IV.A triedy v rámci predmetu masmediálna komunikácia, pod vedením vyučujúcej Ing. Šablicovej.

11.12.2018 - V rámci vyučovania ekonomických odborných predmetov sa triedy I.A, I.G, Kvinta, II.A, II.G, Sexta, III.A, III.G a IV.A pod vedením vyučujúcich ekonomických predmetov a tr. prof. navštívili Vianočné trhy na Primaciálnom námestí v Bratislave.

12.12.2018 - Futsalový turnaj „O pohár riaditeľa OA Dudova“. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa turnaja zúčastnilo aj družstvo našich žiakov pod vedením prof. TSV PaedDr. Mariana Tótha. Naše mužstvo skončilo na peknom 3. mieste.

19. – 21.12.2018 – Vianočné besiedky – jednotlivé triedy si usporiadali vianočné besiedky s kultúrnym programom a vianočnými koláčikmi.

20.12.2018 – Vianočný futbalový turnaj – chlapci a volejbalový – dievčatá.

22.12.2018 – 7.1.2019 – Vianočné (zimné) prázdniny

29.1.2019 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk.r. 2018/2019

31.1.2019 – Stolnotenisový školský turnaj

31.1.2019 – Slávnostné odovzdávanie výpisov vysvedčení za 1. polrok šk.r. 2018/2019

1.2.2019 – Polročné prázdniny

4.2. – 8.2.2019 – Riaditeľské preskúšanie žiakov 4. ročníkov – overenie pripravenosti maturantov – príprava na maturitné skúšky

19.2.2019 – Turnaj v stolnom futbale – M SR žiakov ZŠ a SŠ

25.2. – 1.3.2019 – JARNÉ PRÁZDNINY

12.3.2019 – EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

13.3.2019 – EČ a PFIČ z anglického jazyka

26.3.2019 – Športový deň pre žiakov 8-ročvného gymnázia - v rámci rozvíjania športových a pohybových aktivít sa žiaci v tento deň zapojili do rôznych organizovaných súťaží: stolný tenis, stolný futbal, florbal, futbal a prehadzovaná. Akcia prebehla v družnej a športovej atmosfére.

28.3.2019 – Okresné kolo SŠ v hádzanej – konalo sa na SŠŠ, Ostredková 10 v Bratislave. Naše družstvo obsadilo krásne 2.miesto.

3.4.2019 – Testovanie 9 – 2019 – Testovanie bolo určené žiakom 9. roč. ZŠ a 4. roč. gymnázií s osemročným štúdiom. Cieľom testovania bolo získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl a poskytnúť komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Testované predmety boli z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

9.4.2019 - Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - maturanti SOA riešili súvislý príklad z účtovníctva.

11. – 12.4.2019 – Prijímacie konanie na SSŠŠ GAUDEAMUS – talentové skúšky z TSV – pre šk. rok 2019/2020 – overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania pre štúdium na športovej škole.

15.4.2019 - Zasadnutie PR – vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok šk.r. 2018/2019.

15.4.2019 – Konzultačné triedne aktívy – oboznámenie rodičov s výchovno – vzdelávacími výsledkami za 3. štvrťrok šk.r. 2018/2019.

16.4.2019 – Veľkonočný turnaj vo florbale chlapcov a volejbale dievčat. Akcia prebehla v priateľskom duchu a žiaci sa aktívne zapájali do jednotlivých zápasov.

16.4.2019 – Návšteva divadelného predstavenia –„ Richard III“

18. – 23.4.2019 – Veľkonočné prázdniny

6.5.2019 - Zasadnutie PR – Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok šk.r. 2018/2019 – IV. ročníky

10.5.2019 – Rozlúčka štvrtákov – maturantov so školou

13.5. – 17.5.2019 – Akademický týždeň

13.5.2019 – Prijímacie konanie na SOA PROFI – KAMO – I. termín

16.5.2019 – Prijímacie konanie na SOA PROFI – KAMO – II. termín

20.5. – 31.5.2019 - Odborná prax – III.A – študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá bude súčasťou maturitných skúšok.

20.5.2019 – študenti tried I.A, I.G, II.A, II.G a III.G sa pod vedením RNDr. Doliňáka zúčastnili akcie, ktorú konala UK v Bratislave, pod názvom „Zaži deň v koži vysokoškoláka“

20.5.2019 – Vychádzka do prírody – triedy príma, sekunda, tercia, kvarta spolu s tr. prof. si užili deň v prírode

21.5.2019 – Návšteva filmového predstavenia v kine Aupark – zúčastnili sa ho triedy príma, sekunda, tercia a kvarta

21.5.2019 – Deň v prírode – tentokrát si vychádzku do prírody užili študenti kvinty, sexty, I.A, I.G, II.A a II.G

21.5.2019 – Vedecká cukráreň – akcie sa zúčastnili študenti III.G. Vo Vedeckej cukrárni ide o stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Pre študentov je jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike.

22.5.2019 – Jump aréna Bratislava – akcie sa zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka. Toto miesto ponúka viacero atrakcií a spolu s nimi aj veľa možností ako sa na nich vyblázniť: 27 pospájaných trampolín, smečovanie, vybíjaná, penová jama, skoky z veže do air bagu a chôdza a skákanie na lane.

22.5.2019 – návšteva divadelného predstavenia – kino Aupark – predstavenie si užili študenti 1. – 3. ročníkov.

20.5. – 23.5.2019 – ÚSTNE MATURITNÉ SKÚŠKY

24.5.2019 – Slávnostné vyhodnotenie ÚMS