Get Adobe Flash player
Home

AKTIVITY v školskom roku 2019/2020

 

 

2.9.2019 – Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

3.- 4.9.2019 – rozdávanie učebníc, oboznámenie žiakov so školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom v učebniach s IKT, poučenie o BOZP

od 5.9.2018 – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu

5.9.2019 – Triedny aktív I. ročníkov – I.A, I.G, I.M – prvý triedny aktív pre rodičov – podanie základných informácií k fungovaniu a štúdiu na našej škole

13.9.20189– Vedecký veľtrh 2019 – organizátori Veda nás baví n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom ZŠ a SŠ. Rôzne školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry nám vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Žiaci si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké školy a odborné školy predstavili svojich šikovných študentov a predviedli ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Žiaci si niektoré pokusy sami vyskúšali alebo si overili svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch. Akcie sa zúčastnili študenti I.G a IV.G triedy pod vedením RNDr. Doliňáka.

16.9. – 27.9.2019 – Odborná prax študentov IV. ročníka obchodnej akadémie – študenti sa zúčastňujú 2-týždňovej odbornej praxe v rôznych inštitúciách, ako štátnych tak aj súkromných, kde získavajú praktické znalosti z ekonomickej činnosti. Z uvedenej odbornej praxe vypracovávajú seminárnu prácu, ktorá je súčasťou maturitných skúšok.