Get Adobe Flash player
Home

Školné

 

Školné na SSŠŠ GAUDEAMUS a SOA PROFI – KAMO
Dudvážska 6, 821 07 Bratislava - je pre obe školy rovnaké a to :


Školné na školský rok 2022/2023 je stanovené vo výške 100,-€/mesiac. t.j. 1000,-€/šk.rok
Zápisné na školský rok 2022/2023 je stanovené vo výške 50,-€
Platbu môžete zrealizovať prostredníctvom šekovej poukážky alebo bankovým príkazom na príslušné čísla účtov :


SSŠŠ GAUDEAMUS:  IBAN: SK08 3100 0000 0040 0058 1608

SOA PROFI – KAMO : IBAN: SK89 3100 0000 0040 0019 3605


Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a triedu.