Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Odborné ekonomické predmety

Bankovníctvo

POISŤOVNÍCTVO

Poisťovníctvo plní v podmienkach trhovej ekonomiky úlohu stabilizátora ekonomickej úrovne podnikateľských subjektov a životnej úrovne obyvateľstva v prípade náhodnej udalosti. Zároveň sa posilňuje zodpovednosť PO a FO za ich ekonomickú a sociálnu oblasť.

POISŤOVNÍCTVO je odvetvie národného hospodárstva, ktoré poskytuje poistenie na poistnom trhu.

POISTNÝ TRH je miesto, na ktorom sa stretáva dopyt po poistnej ochrane s jej ponukou.

Poistná ochrana predstavuje poistené riziko alebo poistený súbor rizík.

Na poistnom trhu sa stretávajú tieto subjekty:
na strane dopytu (kupujúcich)

- sú to FO a PO (napr. občania, živnostníci, obchodné spoločnosti,...

na strane ponuky (predávajúcich)

- sú to poisťovne (komerčné a nekomerčné), sprostredkovatelia poistenia (agenti, banky) a zaisťovne

Komerčné poisťovne sú podnikateľské subjekty, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie zisku.

Nekomerčné poisťovne vykonávajú činnosti vo verejnom záujme. Pri svojej činnosti môžu dosiahnuť zisk, ale ten nie je ich cieľom. Patria sem verejnoprávne poisťovne.

Okrem subjektov na strane dopytu a ponuky pôsobia na poistnom trhu aj asociácie, združenia a štát.

Asociácie a združenia zastupujú a ochraňujú spoločné záujmy svojich členov. Sú to napr. Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská kancelária poisťovateľov a i.

Štát vykonáva dozor nad poisťovníctvom prostredníctvom Národnej banky Slovenska.

Na slovenskom poistnom trhu máme cca 30 poisťovacích podnikov (poisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní,...)

Poistenie je špecifický druh tovaru, ktorý sa predáva na poistnom trhu. Chápeme ho ako:

peňažný vzťah:
- prostredníctvom ktorého sa tvoria, rozdeľujú a používajú peňažné fondy tzv. poisťovacím spôsobom

právny vzťah medzi dvomi zmluvnými stranami, pri ktorom:
- jedna zmluvná strana poisťuje, za čo dostáva poistné

- druhá zmluvná strana je povinná platiť poistné v stanovenom termíne a výške

Poistenie sa uskutočňuje na základe:

poistnej zmluvy (napr. poistenie domácnosti) alebo
vzniká priamo zo zákona a vtedy sa poistná zmluva neuzatvára (napr. pri verejnom zdravotnom a sociálnom poistení)

Význam poistenia

Pre jednotlivca Pre podnikateľské subjekty Pre hospodárstvo

- zmierňuje negatívne vplyvy - pomáha znášať podnikom - pomáha zabezpečovať

na jeho životnú úroveň, nepredvídané škody, napr. plynulý chod ekono-

napr. po úraze, liečení, pri živelnej udalosti, poškodení miky, obmedzuje

krádeži majetku... majetku, pracovnom úraze,... počet bankrotov,...


Vzťah, ktorý vzniká medzi zmluvnými stranami na základe uzatvoreného poistenia, sa nazýva poistný vzťah.

Účastníkmi poistného vzťahu sú:

poisťovateľ:
- je PO, poisťovňa, ktorá je oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť

poistník:
- je FO alebo PO, kt. uzatvára s poisťovňou poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a jej práva a povinnosti sú stanovené v poistnej zmluve

poistený:
- je osoba, ktorá v prípade vzniku poistnej udalosti má právo na plnenie, čiže odškodnenie. Môže a nemusí byť poistníkom.


V poistnom vzťahu môže ešte vystupovať:

oprávnená osoba: - je to FO alebo PO, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poisteného. Oprávnená osoba môže prevziať v prípade poistnej udalosti od poisťovne poistné plnenie.
výhodou poctená osoba - ak je oprávnenou osobou iná osoba ako niekto z pozostalých nazýva sa výhodou poctená osoba
poškodený - pri poistení zodpovednosti za škody sa účastníkom poistného vzťahu stáva aj osoba, ktorej spôsobil škodu poistený. V tomto prípade poisťovňa uhrádza vzniknutú škodu poškodenému


Kategórie poistenia:

- poistná doba – je doba, na ktorú poistený dojedná poistnú zmluvu (rôzna dĺžka doby, od niekoľko dní až po niekoľko mesiacov) poistná suma – je suma, na ktorej sa poistník dohodne s poisťovňou. Je stanovená s prihliadnutím na budúce potreby a poisťovňa ju vyplatí klientovi pri vzniku poistnej udalosti poistné – predstavuje cenu za poskytovanú poistnú ochranu. Poistné platí klient poisťovni počas poistnej doby Na výšku poistného vplýva:- poistná suma, veľkosť rizika, úroveň vlastných nákladov poisťovateľa, zisk poisťovateľa


- poistná udalosť – je náhodilá udalosť, na ktorú sa poistník poistil. Môže to byť akákoľvek strata, škoda, ale aj napr. – dožitie sa určitého veku, úmrtie počas poistnej doby odkupná hodnota – peňažná suma, ktorá bude vyplatená v prípade ukončenia poistenia pred uplynutím poistnej doby (je nižšia ako poistná suma).- poistné riziko - riziko je pravdepodobnosť vzniku náhodnej udalosti. Poistné riziko, je také na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu. Poistenie sa vzťahuje na škody, ktorých vznik závisí od náhody, t.j. že vznik škody je neurčitý, ale pravdepodobný.

Riziká môžeme členiť z rôznych hľadísk:

Podľa výsledku pôsobenia rizika:

a) čisté – jeho výsledkom môže byť len strata (z úrazu, krádeže, živelných pohrôm, ...)
b) špekulatívne – jeho výsledkom môže byť strata, ale aj zisk (podnikateľské riziko)

Podľa ovplyvniteľnosti rizika:

a) ovplyvniteľné – človek ho môže aktívne ovplyvniť (riziko úrazu)
b) neovplyvniteľné – nie je možné ho ovplyvniť zo strany človeka (živelná pohroma)

Podľa poistiteľnosti rizika:

a) poistiteľné – sú to najmä čisté riziká
b) nepoistiteľné – to sú špekulatívne riziká

Aby sme mohli označiť riziko ako poistné musia byť splnené určité podmienky:

- identifikovateľnosť rizika – predstavuje jednoznačné určenie príčiny vzniku udalosti, ktorej výsledkom bude strata krytá poistením
- vyčísliteľnosť straty – znamená, že vzniknutú stratu možno vyčísliť a zo strany poisťovne ju možno nahradiť. Výplata poistnej sumy pri vzniku poistnej udalosti je tzv. poistné plnenie
- náhodnosť udalosti – spočíva v neurčitosti, že riziko kryté poistením sa negatívne prejaví a spôsobí stratu
- ekonomická únosnosť – pre danú poisťovňu, ktorá kalkuluje aj s určitou výškou zisku

Poistenie sa spája s presunom rizika na poisťovňu. Poisťovňa musí preto skúmať charakter rizík a musí študovať zákonitosti, ktorým riziká podliehajú (teória rizika).


Základné funkcie poistenia
Primárna funkcia – predstavuje vlastne transfer (presun) rizika na poisťovňu
Akumulačno-redistribučná funkcia – spočíva na jednej strane v tvorbe rezerv z prijatého poistného a na druhej strane predstavuje výplatu poistných náhrad v prípade poistnej udalosti
Kontrolná funkcia – pôsobí počas celého poistného vzťahu. Poisťovňa skúma rozsah poistnej udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady a hodnotí priebeh poistenia
Stimulačná funkcia – spočíva v motivácii poisteného chrániť svoje záujmy uzatvorením konkrétneho druhu poistenia


Základné princípy poistenia
Solidárnosť – znamená, že poistení spoločne prispievajú do poistných fondov = poistné rezervy. Poistné náhrady sa ale poskytujú len tým, ktorí mali poistnú udalosť
Podmienená návratnosť – poistný vzťah smerom od poisťovne k poistnému sa realizuje len na základe splnenia určitej podmienky, a to vzniku poistnej udalosti. Ak sa táto podmienka nesplní, nerealizuje sa ani peňažný vzťah
Neekvivalentnosť – znamená, že poistné náhrady nezávisia od výšky zaplateného poistného. Poistné náhrady môžu byť vyššie, ale aj nižšie ako poistné, ktoré bolo doteraz zaplatené
Poisťovacie činnosti

Poisťovňa, ktorá ponúka poistenie na komerčnom princípe, je podnikateľský subjekt, t.j. snaží sa zhodnotiť získané peňažné prostriedky a dosiahnuť zisk.

Poisťovníctvo u nás upravuje:

- Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve Občiansky zákonník, kt. sa zaoberá najmä vzťahmi pri uzatváraní poistnej zmluvy
- Zákon o poisťovníctve:
Je zákl. právnym predpisom v oblasti poisťovníctva. Poisťovňa je a.s. so sídlom na území SR, kt. vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia udeleného NBS. Zahr. poisťovňa môže vykonávať poisť. činnosť na území SR len prostr. svojej pobočky.

Poisťovňa musí mať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistné druhy:
a) životného poistenia
b) neživotného poistenia

Poistný druh:
- samostatná skupina poistných odvetví, kt. sa členia podľa rovnorodosti poistného rizika.

Poisťovňa nemôže súčasne vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie (okrem výnimiek).

Základné činnosti poisťovne
Poisťovacia činnosť:

- je hlavnou činnosťou každej poisťovne. Zahŕňa všetky jej úlohy od uzatvorenia poistnej zmluvy až po jej zánik.

K poisťovacej činnosti patrí aj:
o sprostredkovateľská činnosť, kt. vykonávajú pre poisťovňu sprostredkovatelia. Môže to byť poisť. maklér alebo poisť. agent
o zábranná činnosť – preventívne opatrenia na zníž. rizika a rozsahu škôd.

Patrí sem najmä poskyt. fin. príspevkov na preventívne opatrenia, výchovu, propagačnú činnosť, ...

Zaisťovacia činnosť:

- je činnosť, pri kt. poisťovňa vstupuje do majetkových vzťahov s inými poisťovňami s cieľom deliť riziká vznikajúce v súvislosti s vykonávaním poistenia (zjednodušene je to „poistenie poisťovne“)

Ostatné činnosti súvisiace s poistením:

- sú to napr. – činnosti, kt. slúžia na rozvoj poisťovníctva, na skvalit. poskytovaných služieb, ...


Dohľad nad poisťovníctvom

Vykonáva NBS, ak zistí nedostatky môže uložiť opatrenia napr. – sankcie, pokuty, nútenú správu, odňať povolenie na poisť. činnosť.

Nútenú správu vykonáva správca, ktorého vymenúva a odvoláva NBS. Zavedením nút. správy sa pozastavuje výkon funkcií všetkých orgánov poisťovne.