Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Odborné ekonomické predmety

Platobný styk

Platobný styk

Platobný styk
-  prevod finančných prostriedkov od jedného subjektu – platiteľa (FO alebo PO z ktorej účtu sa prevádzajú peniaze) k druhému subjektu – príjemcovi platby (FO alebo PO ktorá je konečným príjemcom peňazí) prostredníctvom určitých nástrojov. Sprostredkovateľom platieb je banka.

Predmetom platobného styku je:
•  vykonávanie tuzemských prevodov peňažných prostriedkov,
•  vykonávanie zahraničných prevodov peňažných prostriedkov,
•  používanie elektronických platobných prostriedkov.
 
Podľa toho odkiaľ a kam sa finančné prostriedky presúvajú rozlišujeme:
a)  tuzemský – platiteľ aj odosielateľ sú zo Slovenska (tuzemska)
b)  medzinárodný platobný styk

Tuzemský platobný styk
-  predstavuje všetky formy a spôsoby platenia v prípade, že odosielateľom platy, resp. jeho vykonávacia inštitúcia (napr. banka) a rovnako aj príjemca platby pochádzajú zo Slovenskej republiky.
Z hľadiska organizácie platieb (t.j. spôsobu, akým sú finančné prostriedky presúvané medzi jednotlivými účastníkmi platobného styky) rozlišujeme nasledovné formy tuzemského platobného styku:
•  hotovostný
•  bezhotovostný
•  kombinovaný (polohotovostný)

Hotovostný platobný stykpoužíva sa pri neobchodných platbách, tzv. osobných priamych platbách prostredníctvom bankoviek a mincí, alebo pri platbách prostredníctvom pošty.
V obchodných platbách je platenie v hotovosti z bezpečnostných dôvodov (pri preprave a odovzdaní peňazí) zriedkavejšie a vyskytuje sa napr. v prípadoch istej nedôvery voči obchodnému partnerovi.

Nevýhody hotovostného platobného styku:
•  potreba držania väčšieho množstva peňazí – krádeže, prepadávanie, preprava
•  zdĺhavý spôsob platby – treba viackrát prerátať
•  nákladnosť – zabezpečenie aspoň minimálnej ochrany (trezor)

Podľa spôsobu platenia pri hotovostnom platobnom styku rozlišujeme:
a)  priamy hotovostný platobný styk
Priame platby v hotovosti sa vyskytujú:
•  v maloobchode (napr. nákup potravín),
•  vo veľkoobchode (vo veľkoobchodných predajniach typu Cash & Carry)
•  v doprave (kúpa cestovného lístka v autobuse)
•  inkaso (vyberanie poplatkov za vodu priamo v domácnostiach zástupcom podniku)
  iné platby (kúpa vstupeniek do kina, divadla a pod.)
 
b)  hotovostný platobný styk prostredníctvom pošty – poukážka, šeky, dobierky

Bezhotovostný platobný styk (BPS)
  spôsob platby prostredníctvom banky, pričom sa peniaze nepoužívajú v hotovosti, ale vo forme depozitných (bankových) peňazí (= peniaze nie sú fyzicky prítomné). Banka uskutoční prevod peňažných prostriedkov odpísaním z účtu platiteľa (príkazcu) a ich pripísaním na účet príjemcu. Podmienkou je aby platiteľ aj príjemca mali zriadený účet v banke (nemusí byť v tej istej).

Účastníci bezhotovostného platobného styku:
•  platiteľ – FO alebo PO, z ktorej účtu sa presúvajú peniaze
•  príjemca – FO alebo PO, ktorá je konečným príjemcom peňazí
•  banka – sprostredkovateľ platby

Pr. 1
Bankový účet
Prírastky       Úbytky
začiatočný stav 250 000 Sk  dodávateľom sme zaplatili za tovar  260 000 Sk
odberatelia nám zaplatili za faktúru  350 000 Sk  daň z príjmov 170 500 Sk
poisťovňa nám uhradil škody 65 000 Sk

Pr. 2: Nákup materiálu – platba 180 000 Sk
BÚ platiteľa  BÚ príjemcu
  začiatočný stav:  560 000 Sk začiatočný stav:  700 000 Sk
  úbytok - 180 000 Sk  prírastok  + 180 000 Sk

Výhody:
•  pre klienta:
o rýchlosť a operatívnosť
o hospodárnosť
o bezpečnosť a istota
•  pre banku:
o vklady sú pre banku zdrojom pre poskytovanie úverov
o banky získavajú informácie o solventnosti klientov

Doklady používané pri BPS (bezhotovostnom platobnom styku) – platobný príkaz – bezpodmienečný a jednoznačný pokyn platiteľa (alebo iného príkazcu) banke na vykonanie prevodu, je v písomnej alebo elektronickej forme:
•  prevodný príkaz na úhradu – doklad, ktorým platiteľ žiada banku, ktorá vedie jeho účet, aby z jeho účtu uhradila záväzok na účet príjemcu,
•  hromadný príkaz na úhradu – platiteľ predkladá na úhradu niekoľko príkazov naraz,
•  trvalý príkaz na úhradu – doklad, ktorým sa realizujú pravidelne sa opakujúce platby
•  príkaz na inkaso – pokyn daný príjemcom platby, aby banka odpísala peňažné prostriedky od platiteľa (z jeho účtu). Na túto formu platby musí byť písomný súhlas platiteľa a uvádza sa aj v kúpnej zmluve medzi odberateľom a dodávateľom. Môže ísť aj o platby na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
•  šek – doklad, v ktorom vystaviteľ dáva písomný príkaz peňažnému ústavu zaplatiť doručiteľovi šeku alebo osobe uvedenej na šeku sumu, na ktorú je šek vystavený.

Prevodný príkaz – podmienky realizácie:
•  vznikol dôvod – t.j. príkazca predložil prevodný príkaz, alebo ide o výkon rozhodnutia pri exekučnom konaní,
•  príkaz obsahuje podstatné náležitosti:
· čísla účtov platiteľa a príjemcu platby
· identifikačné kódy bánk
· sumu a menu
· miesto a dátum vyhodnotenia prevodného príkazu
· podpis príkazcu podľa podpisového vzoru
•  na účte platiteľa je dostatok finančných prostriedkov (s výnimkou účtov, kde je povolený úverový limit)

Ďalšie náležitosti:
•  konštantný symbol - určuje charakter platby (napr.:  030X - platby za služby, 351X – dopravné, 305X - predaj cenných papierov...)
•  variabilný symbol – identifikuje platbu pre príjemcu (napr. číslo faktúry)
•  špecifický symbol – slúži pre potreby banky na identifikovanie platby

Kombinovaný platobný styk - označuje sa často ako polohotovostný, je to kombinácia hotovostného a bezhotovostného platobného styku v jednej hospodárskej operácii.

Doklady používané pri kombinovanom platobnom styku:
•  poštový peňažný poukaz U – platba je podaná v hotovosti, suma je poukázaná na účet
•  poštový peňažný poukaz E – platba je poukázaná z účtu platiteľa, vypláca sa príjemcovi v hotovosti prostredníctvom elektronického média
•  vklad na účet – vkladateľ vkladá peniaze v hotovosti na účet v banke
•  výplata z účtu – prijímateľ hotovosti vyberá peňažné prostriedky z účtu v banke
•  pokladničný šek – banka vyplatí sumu uvedenú na šeku majiteľovi šeku v hotovosti, pričom sumu odpíše z účtu vystaviteľa šeku,
•  platobná karta – používa sa na výber peňazí v hotovosti z bankomatu (ak ňou platím v obchode, je to bezhotovostný platobný styk)