Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Administratíva a korešpondencia SOA

Charakteristika predmetu ADK

Administratíva a korešpondencia

Administratíva a korešpondencia (skratka ADK) je povinný odborný predmet, ktorý sa vyučuje v každom ročníku. Predmet sa vyučuje v skupine s maximálnym počtom 15 žiakov v špecializovaných odborných učebniach.

Počas prvých dvoch rokov žiaci zvládnu pomocou programu ATF desaťprstovú metódu písania na počítači, pričom sa zameriavajú na presnosť a rýchlosť písania. Neskôr je predmetom vyučovania obsah a úprava obchodnej korešpondencie, tvorba tabuliek a podľa záujmu aj príprava na štátne skúšky z ADK. V spolupráci s vyučujúcimi cudzích jazykov sa venujeme aj cudzojazyčnej korešpondencii.
Obchodný list v slovenskom jazyku (napr. ponuky, objednávky či dopytu) je súčasťou praktickej časti maturitnej skúšky.

Výhody programu ATF:

 • program sa ovláda pomocou menu a nástrojového panelu,
 • cvičenia sú štruktúrované (lekcia - podlekcia - snímka),
 • možno nastaviť konkrétnu snímku a uložiť výsledky,
 • pre snímku možno zvoliť nielen farby, ale aj veľkosť a typ písma,
 • program obsahuje 75 lekcií v primeranom rozsahu,
 • cvičné texty obsahujú nácvik hmatov, slov a viet,
 • základný nácvik (hmaty) obsahuje aj nácvik prstolamov a rýchlych slov,
 • nácvik slov zohľadňuje aj nácvik frekventovaných väzieb, frekventovaných prípon a zakončení,
 • program obsahuje aj precvičovacie a opakovanie lekcie,
 • znaky s vyššou frekvenciou chýb a písmená s diakritickými znamienkami sa preberajú v niekoľkých etapách,
 • texty na nácvik rýchlopisu majú rôznorodú tematiku, ich rozsah sa postupne zväčšuje približne až na 2000 úderov.

Základom výučby je snímka, ktorá môže byť jednoriadková (nácvik hmatov), trojriadková (nácvik slov) alebo viacriadková (nácvik textov). Každú snímku možno opakovať dovtedy, kým žiak dosiahne dobrý výsledok. Pri neúspechu možno zvoliť snímku z chybných slov, precvičiť ju a potom možno zvonu písať pôvodnú snímku. Pri každom opakovanom odpise lekcie či podlekcie sa snímky líšia, lebo sú vždy náhodne generované z príslušných slov a vetných úsekov. Pomalší žiaci nemusia napísať všetky snímky, môžu pokračovať ďalej, aj keď nesplnia požadované kritéria.

Tabuľka výkonov pre 1. ročník

 Počet úderov za minútu na známku

 

 Mesiac

1

2

3

4

 September

80

65

50

35

 Október

85

70

55

40

 November

90

75

60

45

 December

95

80

65

50

 Január

100

85

70

55

 Február

110

90

75

60

 Marec

120

105

90

70

 Apríl

130

115

100

85

 Máj

140

125

110

95

 Jún

150

135

120

105

 

Tabuľka výkonov pre 2. ročník

 Počet úderov za minútu na známku

 

 Mesiac

1

2

3

4

 September

150

135

120

105

 Október

150

135

120

105

 November

155

140

125

110

 December

160

145

130

115

 Január

165

150

135

120

 Február

170

155

140

125

 Marec

175

160

145

130

 Apríl

180

165

150

135

 Máj

180

165

150

135

 Jún

180

165

150

135

  

Hodnotenie presnosti písania na klávesnici

Percento chýb

Percento presnosti

Známka

0,00 - 0,20

100,00 - 99,80

výborný

0,21 - 0,40

99,79 - 99,60

chválitebný

0,41 - 0,60

99,59 - 99,40

dobrý

0,61 - 0,80

99,39 - 99,20

dostatočný

Výpočet hrubých úderov, čistých úderov a percenta chýb
- podľa predlohy zistíme počet úderov až po posledný ukončený riadok,
- pripočítame údery v nedokončenom riadku,
- pripočítame alebo odpočítame výsledok vzájomného započítavania chýbajúcich úderov a úderov naviac.

Spočítaním týchto položiek získame celkový počet hrubých úderov. Od súčtu hrubých úderov odpočítame trestné body za chyby (napr. 10 úderov za chybu) a dostaneme celkový počet čistých úderov.

Čisté údery za minútu vypočítame tak, že vydelíme celkový počet čistých úderov počtom minút odpisu.

Percento chýb počítame podľa tohto vzorca: (počet chýb x 100) : počet hrubých úderov. Percento chýb počítame na dve desatinné miesta nezaokrúhlene.

Percento presnosti odpisu zistíme, ak od 100 % odpočítame percento chýb.

Príklad:
- Žiak dosiahol za 10 minút 1987 úderov, v práci mal 7 chýb
- počet hrubých úderov za 10 minút 1 987
- 7 chýb x 10 trestných bodov  - 70
- počet čistých úderov za 10 minút  1 917
- počet čistých úderov za 1 minútu 191,7
- percento chýb (700 : 1987) = 0,35 %
- percento presnosti 100 % - 0,35 % = 99,65 %

Hodnotenie chýb v obchodných listoch  

Chyby vyjadrujeme v bodoch 1 - 3 - 5 - 10 (malé - stredné - veľké - závažné chyby).

Malé chyby (1 bod):

 • malé štylistické chyby: opakovanie slov, menej vhodný slovosled,
 • malá pravopisná alebo gramatická chyba - chýbajúce diakritické znamienko,
 • malé formálne chyby: menej presné umiestnenie odvolávacích údajov, nie celkom správna šírka okrajov,
 • strojopisné chyby: nula písaná ako veľké O, chybná medzera (okrem PSČ a testných spojení),

Stredné chyby (3 body):

 • nie veľké štylistické chyby: nie celkom presná štylizácia, nesprávna predložková väzba a pod.,
 • stredné pravopisné alebo gramatické chyby: chyba v pravopise prevzatých slov, nesúlad medzi menom podpisujúceho a rodom, v ktorom je uvedená funkcia, zmena slovosledu mena a priezviska a pod., menšia chyba v interpunkcii,
 • formálna chyba: nesprávne umiestnené oslovenie, nezachovaná ľavá zvislica textu podľa predtlače, nesprávne umiestnený dopravný a doručovací údaj, nesprávne umiestnená adresa, chýbajúce číslo dodávacej pošty, príliš široká, resp. príliš úzka medzera nad odolávacími údajmi alebo pod nimi, nadmerne široká, resp. úzka medzera medzi riadkami odvolávacích údajov, chybný, resp. nesprávne napísaný odvolávací údaj, nesprávne rozčlenené telefónne číslo, priveľmi úzky textový stĺpec, veľmi nízko, resp. vysoko umiestnený odtlačok pečiatky, nesprávne napísaná značka alebo skratka, ak nespôsobuje zmenu obsahu, nesprávne upravený výpočet bodov, nerovnaká úprava odsekov, nesprávne vyznačené prílohy, bodka za pozdravom, chyba vo zvýrazňovaní, viditeľne opravená väčšia strojopisná chyba a pod.

Veľké chyby (5 bodov):

 • väčšia štylistická chyba: nejasná, nevhodná štylizácia, nespisovné slovo, nepresná terminológia, nerozdelenie, resp. nesprávne rozdelenie textu do odsekov a pod., nesprávna, nezrozumiteľná stavba súvetia,
 • veľká gramatická chyba: veľké písmeno, zámena i/y a pod.,
 • značná vecná alebo formálna chyba: nerovnomerný ľavý okraj, písanie adresy mimo adresového pásma, chybné PSČ, nesprávne rozčlenené PSČ v adrese adresáta, chýbajúci odvolávací údaj, chyba v odvolávacom údaji, rozpor medzi odvolávacími údajmi a textom, chýbajúci podpis, podpis umiestnený cez meno a funkciu, zmena poradia odtlačku pečiatky, podpisu, mena a funkcie, chýbajúce vyznačenie príloh, nesprávna značka alebo skratka a pod.

Závažné chyby (10 bodov):

 • závažná vecná chyba: zámena odosielateľa a adresáta, vynechaný dôležitý údaj,
 • závažná štylistická chyba: zmena obsahu nepochopením dispozície alebo zámenou odborných termínov.

KLASIFIKÁCIA PÍSOMNOSTÍ

Známkou výborný sa klasifikujú písomností, ktoré sú napísané bez chyby a preklepov, sú vzorne upravené podľa STN 01 6910 a sú bezchybné zo stránky obsahovej, vecnej, gramatickej i štylistickej.

Známkou chválitebný sa klasifikujú písomností, v ktorých sú len malé chyby alebo menšie odchýlky od normalizovanej úpravy. Štylizácia je síce vhodná, ale nie dosť presná, jazykové chyby sú malé a možno ich opraviť.

Známkou dobrý sa klasifikujú písomností, v ktorých sú neesteticky, na prvý pohľad viditeľne opravené väčšie strojopisné chyby, odchýlky od normalizovanej úpravy sú nápadné, štylizácia nejasná, jazykové chyby väčšie.

Známkou dostatočný sa klasifikujú písomností, ktorých chyby sa nedajú ľahko opraviť, alebo ktoré majú také veľké odchýlky od predpísanej úpravy, že sa dajú v praxi použiť len s výhradami.

Známkou nedostatočný sa hodnotia písomností, pri ktorých na prvý pohľad vidieť neznalosť úpravy, alebo obsahujú toľko chýb a takého charakteru, že sa nedajú vôbec opraviť, takže by sa v praxi nedali ani s výhradami použiť.

 Klasifikačná tabuľka

 Klasifikácia

Počet trestných bodov

 Výborný

0

 Chválitebný

1 - 3

 Dobrý

4 - 6

 Dostatočný

7 - 9

 Nedostatočný

10 a viac

Štátne skúšky z ADK

Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov:

 • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 % (ide o 10-minútový odpis predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry),
 • vyhotoviť dva druhy písomností (obchodného listu a tabuľky) v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite 60 minút.

Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci a absolventi stredných škôl, prípadne aj ďalší absolventi z hospodárskej praxe. Skúšky sa uskutočňujú na školách, ktoré požiadajú Katedru pedagogiky o ich usporiadanie, pričom je potrebné, aby počet účastníkov bol najmenej 15. Vykonávajú sa pod osobným dohľadom členov štátnicovej komisie.

Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20 EUR za účastníka. V prípade neúspešného pokusu je možné opakovať štátnu skúšku aj na inej škole bez časového obmedzenia.

Všetky informácie, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania, prihlasovania a kritérií hodnotenia nájdete na stránke Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity.