Get Adobe Flash player
Pondelok 15 Júl 2024

Meniny

Dnes oslavuje: Henrich Zajtra: Drahomír Gratulujeme :)
Home

Stanovy

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Športový klub GAUDEAMUS ( ďalej len ŠK) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

2. ŠK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a právnych noriem Slovenskej republiky.

3. Sídlom Športového klubu Gaudeamus je Dudvážska ulica č. 6, 821 07 Bratislava.

Článok II.
Poslanie a úlohy ŠK

Poslaním ŠK je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Úlohy ŠK:
zabezpečovať všestranné podmienky pre účasť členov na telovýchovných, športových a turistických podujatiach (súťaže, tréningy a pod.), na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach. Pod zabezpečovaním podmienok pre členov sa rozumie ich poskytovanie alebo finančné uhrádzanie nákladov s nimi súvisiacimi - odborné kádre, materiálno-technické vybavenie, doprava, ubytovanie, občerstvenie, stravovanie, hygiena, rehabilitácia, regenerácia, lekárska starostlivosť, poplatky, odmeny a iné náhrady za účasť v tréningovom procese a na súťažiach; 

propagovanie vlastnej činnosti, telesnej výchovy, športu a turistiky;
organizovanie prestupov vlastných členov do iných ŠK a organizovanie prestupov členov z iných ŠK do vlastnej ŠK;
výstavba a údržba, prevádzka a starostlivosť o telovýchovné a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve a nájme ŠK;
vytváranie ekonomických, materiálno-technických, personálnych, administratívnych, sociálnych, ekologických, bezpečnostných a iných podmienok na činnosť ŠK ako celku i jej členov.

podpora športu detí a mládeže

ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

poskytovanie sociálnej pomoci

Článok III.
Členstvo v ŠK

Členstvo v ŠK je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.

Členom ŠK sa môže stať fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami ŠK. Maloletí (do 15. roku života) a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členom ŠK iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami. Právnická osoba sa môže stať členom iba na základe písomne uzavretej dohody s ŠK.

Prihláška so ŠK musí byť podaná písomne a musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska, prehlásenie žiadateľa, že pozná svoj zdravotný stav, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné platné normy ŠK, zložku (oddiel, odbor) ŠK, ktorej chce byť príslušníkom, dátum a podpis žiadateľa o členstvo.

O prijatí za člena ŠK rozhoduje výbor ŠK.
Dokladom o členstve je platný členský preukaz ŠK.

Členstvo v ŠK zaniká:

vystúpením na vlastnú písomnú žiadosť člena;
vyškrtnutím pre neplnenie alebo nemožnosť plnenia si základných povinností;
vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie;

O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje výbor ŠK.

Práva člena:
zúčastňovať sa na činnosti a využívať výhody člena ŠK;
zúčastňovať sa na členských schôdzach ŠK, ak dovŕšil 15 rokov a je spôsobilý;
zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov ŠK, ktoré hodnotia jeho činnosť. Ak nedovŕšil 15 rokov alebo je nespôsobilý, majú toto právo jeho zákonní zástupcovia;
dávať podnety, návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od ŠK do 30 dní odpoveď;
vyžadovať správy o činnosti a hospodárení ŠK,
byť volený do orgánov ŠK po dovŕšení 18. roku života, ak je spôsobilý.

Povinnosti člena:
dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov ŠK;
aktívne sa zapájať do činnosti ŠK;
chrániť a ošetrovať majetok ŠK;
vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno ŠK;
riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány ŠK.

Článok IV.
Organizačná výstavba TJ (ŠK)

ŠK sa z hľadiska vnútornej organizácie člení podľa odvetví na oddiely, odbory (kluby) a tie na družstvá (ďalej len zložky ŠK).
Zložky v rámci ŠK nie sú právnickými osobami.
Zložky ŠK, okrem družstiev, si môžu vytvárať vlastné orgány. Zriaďovanie týchto orgánov, voľbu ich členov ich rozhodnutia musí schváliť v písomnom uznesení výbor ŠK. Inak sú tieto akty právne neplatné.

Článok V.
Orgány ŠK

Orgánmi ŠK sú:
členská schôdza a mimoriadna členská schôdza;
výbor;
kontrolná rada.

Z každého rokovania orgánov ŠK musí byť vyhotovená písomná zápisnica, ktorá musí byť zverejnená na mieste v objektoch ŠK, ktoré je prístupné všetkým členom.

Článok VI.
Členská schôdza ŠK

Najvyšším orgánom ŠK je členská schôdza, ktorá sa koná raz za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza.

Členská schôdza - mimoriadna členská schôdza:
schvaľuje vznik, zánik ŠK, vytváranie, zlúčenie, vstup a výstup ŠK z iných právnických osôb;
schvaľuje stanovy a normy ŠK, ich zmeny a novelizácie;
schvaľuje správu o činnosti a hospodárení ŠK za uplynulé obdobie, ktorú predkladá výbor;
schvaľuje plán činnosti a hospodárenia na ďalšie obdobie, ktorý predkladá výbor;
schvaľuje správu kontrolnej rady ŠK;
schvaľuje dispozície s majetkom (odpredaj, darovanie, prenájom, kúpa a pod.), ktorého obstarávacia hodnota je 50 000,- Sk a viac;
volí a odvoláva výbor, predsedu a dozornú radu ŠK;
schvaľuje poradie troch náhradníkov do výboru ŠK, jedného náhradníka do kontrolnej rady ŠK;
môže zmeniť uznesenia prijaté výborom ŠK.
V prípade zániku ŠK vymenuje členská schôdza likvidátora ŠK, ktorý oznámi ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sú všetci oprávnení členovia ŠK.
Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 50 % pozvaných delegátov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných delegátov. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výbor ŠK, kontrolná rada ŠK.
Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti podpísanej viac ako 50 % oprávnených členov ŠK zvolať výbor ŠK. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý oprávnený člen ŠK, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej výboru o jej zvolanie. Každý delegát sa musí na členskej schôdzi, resp. mimoriadnej členskej schôdzi preukázať platným členským preukazom ŠK.

Článok VII.
Výbor ŠK

Medzi členskými schôdzami riadi činnosť ŠK 7-členný výbor, zložený z predsedu, podpredsedu, tajomníka a ďalších štyroch členov. Do výboru možno kooptovať maximálne troch členov z náhradníkov schválených na členskej schôdzi, resp. mimoriadnej členskej schôdzi.
Právne úkony v mene ŠK robí výbor (štatutárny orgán), predseda, podpredseda a tajomník alebo člen ŠK písomne poverený výborom. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.
Výbor sa schádza aspoň raz za kalendárny mesiac.
Výbor zvoláva predseda alebo podpredseda ŠK.
Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných aspoň 50 % jeho členov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných členov výboru.
Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci výročnej schôdze, resp. mimoriadnej výročnej schôdze a kontrolnej rady.

Článok VIII.
Kontrolná rada ŠK

Kontrolná rada je nezávislý orgán ŠK oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti ŠK.
Kontrolná rada je trojčlenná a spomedzi svojich členov si volí predsedu. Možno do nej kooptovať jedného člena z náhradníkov schválených na členskej schôdzi, resp. mimoriadnej členskej schôdzi.
Predseda kontrolnej rady má právo byť prizývaný na zasadnutia výboru s hlasom poradným.
Kontrolnú radu zvoláva jej predseda.

Článok IX.
Majetok a hospodárenie ŠK

Majetok ŠK tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
Zdrojom majetku sú:
príspevky od vlastných členov;
dary od fyzických osôb;
príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti ŠK;
príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku, z predaja majetku a práv ŠK;
príjmy z vkladov a účtov;
dotácie a granty od fyzických osôb a právnických osôb.

ŠK môže vytvárať, resp. vstupovať ako člen, spoločník, akcionár a pod. do iných právnických osôb v záujme podpory poslania ŠK.

Článok X.

Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy schválila výročná schôdza dňa 15. novembra 2002 a týmto dňom nadobúdajú platnosť. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR. Výklad vykonáva výbor ŠK.

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili orgány ŠK.V Bratislave, dňa 15. novembra 2002