Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Podniková ekonomika SOA

Podniková ekonomika SOA

Ročník: tretí

Mesiac

Tematický celok

Počet hodín

Prierezové témy

September

Úvod

1

Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Regionálna výchova

 

Materiálové hospodárstvo

20

 

Charakteristika a členenie zásob

3

 

Zásobovanie

4

 

Plánovanie zásob

4

 

Nákupná činnosť a skladovanie zásob                                                                      

6

Október

Evidencia a riadenie zásob                                                          

3

 

Dlhodobý majetok podniku                                              

               20

 

Charakteristika a druhy dlhodobého majetku            

5

Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova

 

Obstaranie dlhodobého majetku  

2

 

Oceňovanie dlhodobého majetku

3

 

Odpisovanie dlhodobého majetku

5

 

November

Využívanie, obnova a vyraďovanie dlhodobého majetku                                                      

5

Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova

 

Personálna činnosť                            

               30

 

 

Personálne plánovanie                                  

3

 

 

Získavanie a výber zamestnancov

3

 

 

Riadenie pracovnoprávnych vzťahov                                                            

4

 

December

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov                                                        

3

Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova. Regionálna výchova

 

Hodnotenie, motivácia a stimulácia zamestnancov

4

 

 

Odmeňovanie zamestnancov

10

 

Január

Evidencia zamestnancov

3

 

 

Odbyt                                                      

25

 

 

Teórie odbytu                                                  

5

 

 

Marketingová stratégia

4

 

Február

Produktová politika podniku

4

 

 

Kontraktačná politika podniku

4

 

 

Distribučná politika podniku

4

Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova. Regionálna výchova

 

Komunikačná politika podniku

4

 

Marec

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia

15

 

 

Náklady                                  

5

 

 

Výnosy                                

5

Osobnostný a sociálny rozvoj,

 

Cvičenie: Zistenie nákladov a výnosov                                                  

2

 

Apríl

Výsledok hospodárenia                                                                          

5

 

 

Finančné hospodárstvo podniku

22

 

 

Podstata finančného hospodárstva podniku

6

 

Máj- Jún

Financovanie podniku

6

Osobnostný a sociálny rozvoj,

 

Investovanie finančných zdrojov

5

 

 

Finančná analýza podniku

3

 

 

Ukazovatele finančnej analýzy                                                    

3

 

 

Finančné plánovanie                                                      

2

 

 

Druhy finančných plánov                                        

1