Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Odborné ekonomické predmety

Poisťovníctvo

)POISŤOVNICTVO

)
- definujte poisťovníctvo
- popíšte základnú úlohu poisťovníctva
- charakterizujte pojmy: poistenie, poisťovateľ, poistník, poistná doba, poistná suma, poistné, poistná udalosť
- uveďte od čoho závisí výška poistného
- charakterizujte poistné riziko jeho podstatu
- rozčleňte možné poistné riziká
- objasnite podmienky poistiteľného rizika
- uveďte základné funkcie a princípy poistenia
- vymenujte základné činnosti poisťovne

b)
- urobte klasifikáciu poistenia podľa doby splatnosti, podľa záväznosti vzniku
- charakterizujte typy poistenia
- uveďte príklady na životné a neživotné poistenie
- charakterizujte zaistenie
- popíšte prácu sociálnej a zdravotnej poisťovne

Poistenie ako pojem je odvodené od talianskeho slova assekurancia, ktoré znamená istota, bezpečnosť. Poistením sa sleduje základný cieľ ktorým je snaha o odstránenie obáv a starostí vyvolaných možnosťou výskytu náhodnej nepriaznivej udalosti. Poisťovníctvo plní v podmeinkach trhovej ekonomiky úlohu ekonomického stabilizátora podnikateľských subjektov a tiež stabilizuje životnú úroveň občanov. Význam poisťov. Spočíva predovšetkým v tom, že občanov a podnikateľské subjekty chráni pred rôznymi rizikami. Riziko predstavuje určitú udalosť v živote človeka.

Poistenie ako pojem predstavuje vzťah medzi dvomi zmluvnými stranami, kde jedna strana dostáva poistné a je ochotná odškodniť 2. Stranu v prípade vzniknutej poistnej udalosti. V trhovej ekonomike je poisťovníctvo nezávislé. Na poistnom trhu pôsobia aj štátne aj súkromné poisťovne. Občania si môžu vybrať svoju poisťovňu.

Poistenie - vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami, pri ktorom jedna zmluvná strana poisťuje a je ochotná odškodniť druhú stranu (poisteného) v prípade poistnej udalosti.

Základná úloha poistenia:

- nahrádzať škody

- kryť zvýšené potreby, ktoré spôsobili náhodné udalosti

Účastníci poistného vzťahu:

Poisťovateľ - PO - poisťovňa, ktorá má licenciu na vykonávanie, dojednávanie a spravovanie poistenia. V zahraničí to môže byť aj FO. Poistený - je osoba, ktorá v prípade poistnej udalosti má právo na poistné plnenie , čiže odškodnenie.

Poistník - FO alebo PO, ktorá uzatvára s poisťovňou poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a jej práva a povinnosti sú stanovené v poistnej zmluve. V poistnom vzťahu nemusí byť poistník totžný s osobou , na ktorú je poistenie uzatvorené, teda s poisteným.

Oprávnená osoba - FO alebo PO, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poisteného. Oprávnená osoba môže v prípade poistnej udalosti prevziať od poisťovňe poistné plnenie. Ak poistený určí, že v prípade jeho úmrtia prevezme poistnú náhradu iná osoba ako pozostalí, hovoríme o tejto osobe ako výodou poctenej osobe.

Ak poistná zmluva neobsahuje túto osobu, určuje sa poradie podľa Občianskeho zákonníka:

- manžel/ka poisteného,

- deti poisteného,

- rodičia poisteného,

osoby, ktoré žijú s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti.

S poistením súvisia tieto kategórie:

Poistná doba - je doba, na kt. Poistený dojedná poistnú zmluvu (od niekoľko dní až po niekoľko rokov).

Poistná suma - je suma na kt. sa poistník dohodne s poisťovňou. Je stanovená na budúce potreby, kt. poisťovňa vyplatí klientovi pri vzniku poistnej udalosti.

Poistné - predstavuje cenu za poskytovanú poistnú ochranu. Poistné platí klient poisťovni počas poistnej doby.

Výška poistného je limitovaná:

- cenou poisteného majetku,
- veľkosťou rizika,
- prirážkou na vlastné náklady poisťovateľa,
- ziskom poisťovne.

Poistná udalosť - strata, škoda, dožitie určitého veku, úmrtie počas poistnej doby.

Poistné riziko - je pravdepodobnosť vzniku nebezpečia alebo súhrnu takých udalostí, o ktorých sa vie, či a kedy vzniknú. Podstatou poistného rizika je náhodnosť.

Členenie rizík:

1. podľa výsledku pôsobenia:

čisté riziko - jeho výsledkom je vždy len strata (krádež, živel, havária)

špekulatívne riziko - výsledkom môže byť aj strata aj zisk (podnikateľské riziko)

2. podľa ovplyvniteľnsti:

ovplyvniteľné - človek ho môže aktívne ovplyvniť (úraz)

neovplyniteľné - nedá sa celkom predvídať, nie je možné ho ovplyvniť zo strany človeka (živelné riziká)

3. podľa poistiteľnosti rizika:

a) poistiteľné riziká - sú to najmä čisté riziká

b) ostatné riziká

Poistiteľné riziko musí spĺňať tieto podmienky:

- identifikovateľnosť - jednoznačné určenie príčiny vzniku udalosti, ktorej výsledkom bude strata krytá poistením

- vyčísliteľnosť straty - znamená, že vzniknutú stratu možno vyčísliť a zo strany poisťovne ju možno nahradiť. Výplata poistnej sumy pri vzniku poistnej udalosti ja tzv. poistné plnenie.

- náhodnosť udalostí - spočíva v neurčitosti, že riziko kryté poistením sa negatívne prejaví a spôsobí stratu

- ekonomická únosnosť - závisí od podmienok existujúceho trhového mechanizmu

Základné funkcie poistenia:

- primárna - prenos rizika na poisťovňu

- akumulačno-redistribučná - na jednej strane sa tvoria rezervy z prijatého poistného a na druhej strane dochádza k výplate poistných náhrad v prípade poistnej udalosti

- kontrolná - pôsobí počas celého poistného vzťahu, poisťovňa skúma rozsah poistnej udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady a hodnotí priebeh poistenia

- stimulačná - spočíva v motivácii poisteného chrániť svoje záujmy uzatvorením konkrétneho druhu poistenia

Základné princípy poistenia:

Solidárnosť - všetci účastníci poistných vzťahov tým, že platia poistné vytvárajú poistné rezervy (sú to nazbierané peňažné prostriedky, kt. oisťovne používajú na úhradu škôd, kt. vznikli na základe uzatvorených poistných zmlúv).

Podmienená návratnosť - znamená, že poistný vzťah smerom od poisťovne k poistenému sa realizuje len na základe splnenia určitej podmienky = vzniku poistnej udalosti.

Neekvivalentnosť - znamená, že poistné náhrady nezávisia id výšky zaplateného poistného. Poistné náhrady môžu byť vyššie alebo nižšie ako je poistné, ktoré bolo doteraz zaplatené.

Základné činnosti poisťovne:

1. poisťovacia - je to hlavná činnosť poisťovne. Zahŕňa všetky jej úlohy od uzatvorenia poistnej zmluvy až po jej zánik. K poisťovacej činnosti patrí aj:

- sprostredkovateľská činnosť - vykonávajú ju sprostredkovatelia

- zábranná činnosť - predstavuje preventívne opatrenia na znižovanie rizika a rozahu škôd. Uskutočňuje sa v týchto ofrmách: poskytovanie finančných príspevkov a úverov na preventívne opatrenia a zariadenia, výchova, propagačná činnosť.

2. zaisťovacia - je činnosť, pri ktorej poisťovňa vstupuje do majetkových vzťahov s inými poisťovňami s cieľom rozložiť riziká

3. činnosť súvisiaca s poistením - slúži na podporu a rozvoj poisťovníctva

Klasifikácia poistenia:

1. podľa záväznosti vzniku poistenia:

zákonné - zákon stanovuje povinnosť poistenia a aj všetky podmienky poistenia. V tomto prípade sa neuzatvára poistná zmluva. Právne normy upravujú tri druhy zákonného poistenia: - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, - poistenie zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom úraze, - zdravotné a dôchdkové poistenie.

povinné zmluvné - vzťahuje sa na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania na základe osobitných zákonov, napr.: civilného leteckého prepravcu, poľovníkov, audítorov a asistentov audítorov, komerčných právnikov, daňových poradcov, stomatológov, zverolekárov, autorizovaných projektantov, notárov, zdravotníckych zariadení.

dobrovoľné zmluvné - závisí len od poistníka a poisťovatea, či uzavrú poistnú zmluvu a na základe akých podmienok.

2. podľa doby platnosti:

dlhodobé - doba poistenia presahuje jeden rok, môžu sa dohodnúť na určitú alebo neurčitú dobu

krátkodobé - doba poistenia nepresahuje jeden rok

3. podľa miery rizikovosti:

rizikové - poistenia s podmienenou návratnosťou finančných zdrojov, znamená to, že existuje vysoká neurčitoať či vôbec nastane poistná udalosť. Patria sa poistenia majetku a zodpovednosti za škody.

rezervotvorné - je jednoznačne jasné, že poistná udalosť nastane. Sú to najmä životné poistenia na dožitie a úmrtie

Poistné odvetia

1 životné poistenie - spája sa s poistením osôb. V ňom poistený dostane vždy dohodnutú poistnú sumu, a to aj vtedy, keď z dôvodu poistnej udalosti nemá možnosť platiť dohodnuté poistné počas celej poistnej doby.

Riziká životného poistenia:

- smrť poisteného
- dožitie určitého veku
- invalidita

Výšku poistného ovplyvňuje objektívna a subjektívna stránka rizika.

Subjektívna stránka - vyplýva z nebezpečenstiev, ktoré spočívajú v osobe poisteného. V poistnom sa priamo nevyjadruje (starostlivosť o svoje zdravie, o zdravie detí).

Objektívna stránka - má vplyv na výšku poistného. Medzi objektívne činitele patria predovšetkým: vstupný vek poisteného, doba trvania poistenia, doba a forma platenia poistného, výčka záväzku poisťovňe, počet poistených rizík, pravdepodobnosť úmrtia, dožitia, úrazovosť, sobášnosť, formy poistnej ochrany, čakacia doba (doba odloženia účinnosti poistenia), počet a výška režijných prirážok, výška ziskovej prirážky a ďalších prirážok, úrokový počet.

Druhy životného poistenia:

- poistenie pre prípad dožitia
- poistenie pre prípad úmrtia
- dôchodkové poistenie

Úrazové poistenie - je špecifickým druhom poistenia osôb. Je to neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej sily poisteného, ktoré majú za následok trvalé alebo dočasné poškodenie zdravia alebo smrť. Uzatvára sa vždy spolu s niektorým druhom poistenia.

Poistenie sa realizuje ako:

- poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu,
- poistenie pre prípad smrti následkom úrazu,
- poistenie času nevyhnutného liečenia následkov úrazu

2. neživotné poistenie - vzťahuje sa na:

- poistenie majetku - zameriava sa na škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku FO alebo PO.
- poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia vecí živelnou udalosťou,
- poistenie budov,
- poistenie domácností,
- poistenie strojov a strojových zariadení,
- poistenie motorových vozidiel,
- poistenie pre prípad odcudzenia.

Pri poistení majetku výška poistného závisí od:

- rozsahu škôd,
- rozsahu záväzkou prevzatých poisťovňou.

poistenie zodpovednosti za škody - zahŕňa zodpovednosť za škody na živote alebo zdravý tretej osoby alebo za škody vzniknuté na veci patriacej tretej osobe.

Najvýznamnejšie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Spočíva v tom, že poisťovňa hradí za poisteného vlastníka vozidla všetky škody, ktoré spôsobí týmto vozidkom iným osobám.

Ďalej sem patrí poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania.

Zaistenie - je systém ekonomických vzťahov, v ktorých poisťovateľ preberajúci poistné riziká ich určitú časť odovzdáva podľa dohodnutých podmienok zaisťovateľovi. Vždy sa realizuje na základe zaisťovacej zmluvy.

Úlohy zaistenia:

- zvyšuje kapacitu poisťovne,
- vytvára ekonomickú stabilitu poisťovne,
- posilňuje platobnú schopnosť poisťovne.

Hlavná funkcia zaistenia spočíva v ochrane poisťovne, ochraňuje:

- poistených pred náhlymi zmenami v nákladoch na kryti škôd,
- poisťovacie spoločnosti proti značnému zníženiu, resp. strate vlastného kapitálu.