Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Geografia SSŠŠ

Podmienky IUP pre žiakov SSŠŠ

Podmienky IUP pre žiakov SSŠŠ

 

1.ročník

1. polrok

     Zem ako vesmírne teleso                                        

     Zemský povrch a mapa                                            

     Atmosféra                                                                  

 

2. polrok  

     Hydrosféra                                                                

     Litosféra                                                                  

     Pedosféra                                                                

     Biosféra                                                                      

 

2. ročník

1. polrok

   Obyvateľstvo                                                          

     Sídla                                                            

     Poľnohospodárstvo                                                

     Priemysel                                                                

     Doprava                                                                  

     Cestovný ruch, služby, zahraničný obchod            

     Regionálna geografia sveta                                      

     Austrália                                                                      

     Afrika                                                                                                            

   2.polrok

     Ázia                                                                            

     Severná a Latinská Amerika                                  

     Európa – všeobecne                                                

                 - stredná                                                      

                  - západná                                                    

                 - severná    

     3. ročník

Južná Európa

Východná Európa

Slovensko                                          

    

 4.ročník

     Krajina, jej štruktúra a priestorová organizácia

Diaľkový prieskum Zeme

Enviromentálne problémy krajiny

Ochrana krajiny a prírody