Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Chémia SSŠŠ

Tematické celky - učivo chémie v I. G

Tematické celky -  učivo chémie v  I. G

 

                                                                                   .                                                                                            Popis obsahových štandardov jednotlivých tematických celkov

pre 1. ročník

Pozorovanie a pokus v chémii, bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu, základné laboratórne pomôcky /skúmavka, kadička, destilačná banka, odmerná banka, miska, filtračný lievik, hodinové sklíčko, prachovnica, striekačka, oddeľovací lievik, odmerný valec, pipeta, chladič, stojan, držiak, svorka, filtračný kruh, chemické kliešte, chemická lyžička, teplomer, filtračný papier, trojnožka, azbestová sieťka, kahan/, základné laboratórne operácie, zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, tabuliek

Sústavy látok

Chémia, látka, chemicky čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes (homogénna, heterogénna), sústava (otvorená, uzavretá), skupenstvo látky (tuhé, kvapalné, plynné), spôsoby oddeľovania zložiek zmesí (destilácia, filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia), roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka,  nasýtený roztok, rozpustnosť látky, hmotnostný zlomok, koncentrácia látkového množstva (ďalej iba koncentrácia)

Štruktúra atómov a iónov                                                                                                                      Atóm, atómové jadro, protón, neutrón, nukleóny, elektrónový obal atómu, elektrón, orbitál, elektrónová vrstva, valenčná vrstva, valenčné elektróny, elektrónová konfigurácia atómu, protónové číslo, neutrónové číslo, nukleónové číslo, izotopy, ión, anión, katión 

Periodický systém prvkov

Periodický zákon, periodický systém prvkov (PSP), periodická tabuľka prvkov (PTP), perióda, skupina, alkalické  kovy, halogény, vzácne plyny, elektronegativita, s-, p-, d-, f-prvky, kovy, nekovy, polokovy

Základy názvoslovia anorganických zlúčenín

Oxidačné číslo, chemický prvok (značky a slovenské názvy s- a p-prvkov a vybraných d-prvkov (Fe, Cu, Zn, Ag, Au, Mn, Cr, Co, Ni, Hg, Pt), chemická zlúčenina, chemický vzorec (oxidy, hydroxidy, halogenidy, bezkyslíkaté kyseliny (halogenovodíkové kyseliny, H2S, kyslíkaté kyseliny).

Chemická väzba a štruktúra látok

Chemická väzba, molekula, väzbový elektrónový pár, voľný elektrónový pár, kovalentná väzba, nepolárna väzba, polárna väzba, iónová väzba - podľa rozdielu hodnôt elektronegativít atómov viažucich sa atómov prvkov, vodíková väzba, jednoduchá väzba, násobná väzba (dvojitá, trojitá), kovová väzba, kryštál, kryštalická látka, vlastnosti látok na základe ich zloženia látok a štruktúry

Výpočty v chémii

Relatívna atómová hmotnosť Ar(X), relatívna molekulová hmotnosť Mr(Y), látkové množstvo n, Avogadrova konštanta NA, molárna (mólová)  hmotnosť Mm, stechiometrický vzorec  

Chemické reakcie, chemické rovnice

Chemická reakcia, reaktanty, produkty, schéma chemickej reakcie, chemická rovnica, zákon zachovania hmotnosti v chemických reakciách, stechiometrický koeficient, syntéza, analýza, jednoduché chemické schémy typu  A + B → AB; AB → A + B, doplniť stechiometrické koeficienty

Energetické zmeny pri chemických reakciách

Exotermická reakcia, endotermická reakcia, entalpia, reakčné teplo, termochemická

rovnica, 1. termochemický zákon, príklady exotermickej a endotermickej reakcie

z každodenného života, horľavé látky

Chemická rovnováha

Chemická rovnováha, rovnovážna koncentrácia látok, rovnovážna konštanta, faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu (koncentrácia, teplota, tlak)

Protolytické reakcie

Brönstedova kyselina, Brönstedova zásada, protolytická reakcia, konjugovaný pár, amfotérne látky, silná a slabá kyselina, silná a slabá zásada, autoprotolýza vody, pH, stupnica pH, kyslý, neutrálny a zásaditý roztok, neutralizácia, soľ, indikátor, hydrolýza - príklad praktického využitia neutralizácie (napr. pri poskytnutí prvej pomoci)

Redoxné reakcie

Oxidačné číslo, redukcia, oxidácia, redoxné reakcie, čiastková reakcia, redukovadlo,

oxidovadlo, elektrochemický rad napätia kovov, galvanický článok a akumulátorov v každodennom živote, elektrolýza, priemyselné využitie elektrolýzy, korózia kovov - poznať podstatu korózie kovov, redoxné reakcií prebiehajúce v prírode, v ľudskom organizme

Zrážacie reakcie

Zrážacia reakcia, zrazenina, iónový zápis chemickej reakcie, príklady využitia zrážacích reakcií v praxi