Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Chémia SSŠŠ

Tematické celky - učivo chémie v II. G

Tematické celky -  učivo chémie v  II. G

 

Popis obsahových štandardov jednotlivých tematických celkov

pre 2. ročník

Prvky a ich zlúčeniny dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie:

Chémia prvkov s                                                 

PSP. Zloženie štruktúra, vlastnosti, použitie atómov - s-prvkov a ich zlúčenín, klasifikácia

Vodík, výskyt, vlastnosti, prípravy, výroba, použitie, zlúčeniny vodíka, prvky s1 - alkalické prvky – I.A skupina,                prvky s2– kovy alkalických zemín - II.A  skupina - s-prvky na základe zákonitosti usporiadania v PSP, biologický význam prvkov s                 

Chémia prvkov p                                                                    

Charakteristika a klasifikácia p prvkov na základe zákonitosti v PSP, ich zloženie, štruktúru, vlastnosti, použitie, zlúčeniny: prvky p6 - vzácne plyny – VIII.A skupina; prvky p5 - halogény - VII.A skupina, zlúčeniny  halogénov, prvky p4 - chalkogény - VI.A skupina, zlúčeniny síry (sírouhlík, sulfán) - jedovatá zložka exhalátov, prvky p3 - prvky V.A skupiny - dusík, fosfor - význam, oxidy dusíka (ENV), prvky p2 - prvky IV.A skupiny - uhlík , kremík, zlúčeniny uhlíka,  kremíka - význam, použitie (sklo), charakterizovať vzduch - zloženie, význam, ochrana ovzdušia pred znečisťovaním, oxidy síry a dusíka ako zložky exhalátov - kyslé dažde, prvky p1 – prvky III.A skupiny - bór, hliník:,  zloženie, štruktúra, vlastnosti, použitie, zlúčeniny (bórax, bauxit, kaolín..) ,vybrané anorganické látky z hľadiska ich vplyvu na ľudský organizmus (hliník, selén, fosfor, halogény)

Voda a jej vlastnosti, biologický význam a praktické využitie vodíka a kyslíka, najdôležitejší zdroj kyslíka na Zemi, význam, použitie a úprava vody, pitná, úžitková, odpadová, samočistenie, biologické čistenie - samostatné práce žiakov.

Chémia prvkov d                                           

Charakterizovať prvky d - prechodné - na základe zákonitosti v PSP, ich klasifikácia, výskyt, vlastnosti, použitie, zlúčeniny prvky skupiny železa - triáda železa: železo, kobalt, nikel, prvky skupiny medi -I.B skupiny (meď, zlato, striebro), prvky skupiny zinku: zinok, kadmium, ortuť, charakterizovať chróm, mangán; prvky skupiny železa, medi a zinku -  ich vplyv na ľudský organizmus,  vysvetliť koróziu železa a ochranu proti nej                             

Charakteristika a  rozdelenie organických  látok a základy ich názvoslovia:

Chémia zlúčenín uhlíka Charakteristika organických zlúčenín, zloženie štruktúru, vlastnosti, výskyt a väzby v molekulách organických zlúčenín – väzbovosť, klasifikácia organických zlúčenín, chemické reakcie organických zlúčenín - adícia, eliminácia, substitúcia, prešmyk, oxidácia a redukcia v organickej chémii Surovinové zdroje organických zlúčenín (uhlie, ropa, zemný plyn), rozdelenie uhľovodíkov, názvoslovie organických látok, systémové názvoslovie uhľovodíkov

Uhľovodíky dôležité v praktickom živote, ich vlastnosti a vplyv na živé organizmy a životné prostredie, ropa, zemný plyn, uhlie:

Alifatické uhľovodíky

Homologický rad, homologický vzorec, alkyl, cykloalkyl, hydrogenácia, dehydrogenácia, fosílna surovina, zemný plyn, ropa, frakčná destilácia, benzín, oktánové číslo benzínu, nafta, mazut, asfalt, petrochémia, uhlie. Zloženie, štruktúra, názvoslovie, vlastnosti, príprava, použitie vybraných alkánov, cykloalkánov, alkénov, alkadiénov, alkínov a arénov. Alkány a cykloalkány (metán, etán...  C1 až C10 , cyklohexán ) alkény a alkadiény (etylén, propylén, butadién, izoprén), alkíny - (acetylén)

Arény - (benzén, toluén, naftalén), chemické reakcie arénov - charakterizovať kvapalné aromatické uhľovodíky - benzén, naftalén toluén -  ako zdraviu škodlivé rozpúšťadla 

Vypracovať a charakterizovať ekologické problémy pri manipulácii s ropou - požiare, únik ropy do vôd a pôdy, vyčerpateľnosť zásob ropy - charakterizovať záporné stránky automobilizmu poznať negatívny vplyv benzénu a jeho derivátov na zdravie (karcinogénne účinky)

Deriváty uhľovodíkov dôležité v bežnom živote, ich vlastnosti, použitie,  vplyv na živé organizmy a životné prostredie – halogénderiváty, dusíkaté deriváty, kyslíkaté deriváty:

Halogénderiváty, hydroxyderiváty, alkoholy, jednosýtny a viacsýtny alkohol, fenoly, lieh, étery, karbonylové zlúčeniny, aldehydy, ketóny, nitroderiváty, amíny, PVC, teflón, insekticíd, freóny, karboxylová kyselina  -poznať charakteristické skupiny derivátov uhľovodíkov (F-, Cl-, Br-, I-, -OH, -NO2, -NH2, -O-,  -CO-, -CHO, - COOH) a spôsob tvorenia ich názvov poznať najdôležitejšie triviálne názvy, vzorce a využitie derivátov uhľovodíkov: chloroform, jodoform, vinylchlorid, anilín, etylénglykol, glycerol, fenol, formaldehyd, acetaldehyd, acetón, kyselina mravčia, octová, šťavelová, benzoová a ich účinok na ľudský organizmus a nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi (toxicita, horľavosť, výbušnosť) - význam derivátov karboxylových kyselín pre stavbu lipidov a bielkovín - využitie freónov, ich chemického pôsobenia na ozónovú vrstvu a z toho vyplývajúce dôsledky pre životné prostredie