Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Chémia SSŠŠ

IUP pre III. G

IUP pre III. G

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán

a

individuálny učebný plán - IUP  pre III. G      1 hod/týždeň

 

1. polrok

 

 

 

 

 

1. známka

Deriváty uhľovodíkov

Opakovanie učiva . Deriváty uhľovodíkov a ich funkčné skupiny

Organické kyseliny a ich deriváty v domácnosti (vypracovať písomne)

Biolátky v živých organizmoch

Lipidy

Lipidy – význam, zloženie, jednoduché lipidy, tuky, oleje, vosky

Zložené lipidy, fosfolipidy, glykolipidy. Stužovanie tukov, zmydelňovanie tukov, mydlá, hydrofóbne vlastnosti. Cholesterol, LDL - cholesterol, HDL - cholesterol, lipémia. 3-mastné kyseliny (len význam pre človeka), zdravá výživa, obezita

2. známka

Sacharidy

Sacharidy - významu, výskytu, zloženia, klasifikácia, fotosyntéza

Jednoduché sacharidy - glukóza, fruktóza, sacharóza, laktóza

Polysacharidy -škrob, glykogén, celulóza, význam pre človeka

Energetická hodnota sacharózy, zastúpenie sacharidov v mede

glykémia - výživa človeka

Negatívny účinok nadmerného príjmu sacharózy pre človeka

3. známka

Bielkoviny

Bielkoviny (proteíny), biologická funkcia, rozdelenie, aminokyseliny

alanín, glycín, peptidová väzba. Primárna, sekundárna, terciárna a kvartérna štruktúra, fibrilárne, globulárne bielkoviny, denaturácia.

Hém, hemoglobín, hemoproteíny, myoglobín, protilátky, energetická hodnota bielkovín. Denaturácia a zmena biologických funkcií bielkovín vplyvom bielko-vinových jedov, teploty a pod.

2. polrok

1. známka

Enzýmy

Biokatalyzátory, enzým, aktivačná energia, aktívne miesto, enzým-substrátový komplex, koenzým, apoenzým. Trávenie, inhibícia kompetitívna a nekompetitívna, pepsín, trypsín

Vitamíny

Vitamíny, rozpustnostné v tukoch, vo vode, esenciálne látky, význam

hypovitaminóza, hypervitaminóza, antioxidanty, FAD, NADH

(Hormóny)

2. známka

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny: DNA, RNA,  výskyt, význam, zloženie (adenín, guanín, cytozín, uracil, tymín). RNA - mediátorová, transferová, ribozómová,  ATP - makroergická väzba, DNA - dedičnosť - genetická informácia, gény, prenos dedičných vlastnosti

3. známka

Kvalita života a zdravie

Heterocyklus, alkaloidy, droga, návyková látka, nikotín, kofein,  liek, antibiotikum, anabolika. Geneticky upravované potraviny, biologická hodnota stravy, vyváže-ná strava, správne zloženie stravy Kontaminácia poživatín;  pesticidy. Škodlivosti návykových látok na ľudský organizmus.

(vybrať si tému a vypracovať...)

vypracovať samostatnú prácu – projekt, plagát, prezentáciu ... (môže byť aj skupinová - podľa dohody)