Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Chémia SSŠŠ

IUP pre II. G

IUP pre II. G

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán

a

individuálny učebný plán - IUP  pre II. G      2 hod/týždeň

 

1. polrok

1. známka

Chémia prvkov s 

PSP, opakovanie

Zloženie štruktúra a vlastnosti atómov - s-prvkov a ich zlúčenín Klasifikácia s-prvkov. Vodík, výskyt, vlastnosti, prípravy, výroba, použitie, zlúčeniny vodíka. Chémia alkalických prvkov - I.A skupina, prvky s1. Kovy II.A skupiny - kovy alkalických zemín, prvky s2, biologický význam prvkov s,

Chémia prvkov p

Charakteristika a klasifikácia p prvkov

Prvky p6 - vzácne plyny - VIII.A skupina

2. známka

Prvky p5 - halogény - VII.A skupina, zlúčeniny  halogénov

Prvky p4 - chalkogény - VI.A skupina, zlúčeniny síry

Kyslík, výskyt, vlastnosti, prípravy, výroba, použitie, zlúčeniny kyslíka

Voda a jej vlastnosti, voda najdôležitejší zdroj kyslíka na Zemi, referáty.

Prvky p3 - prvky V.A skupiny - dusík, fosfor - význam

Zlúčeniny prvkov V.A skupiny, oxidy dusíka, kyslé dažde  (ENV)

Prvky p2 - prvky IV.A skupiny - uhlík , kremík

Zlúčeniny uhlíka,  kremíka - význam, použitie (sklo)

Vzduch, zloženie význam, ochrana ovzdušia pred znečisťovaním

Prvky p1 - prvky III.A skupiny. Hliník, bór a ich zlúčeniny      

3. známka

Zovšeobecnenie vlastnosti p prvkov v PSP, vybrané anorganické látky a ich vplyv na ľudský organizmus (hliník, selén, fosfor, halogény...)

Oxidy p prvkov) - jedovatá zložka exhalátov kyslé dažde

 vypracovať samostatnú prácu - projekt, plagát, prezentáciu ... (môže byť aj skupinová - podľa dohody)

Chémia prvkov d

Charakteristika a klasifikácia d prvkov, výskyt, vlastnosti. Prvky skupiny železa - triáda žele-za: železo, kobalt, nikel (zlúčeniny). Prvky skupiny medi -I.B skupiny (meď, zlato, striebro). Prvky skupiny zinku           (zinok, ortuť, kadmium). Prvky d-ich vplyv na ľudský organizmus, koróziu železa.

2. polrok

1. známka

 

 

 

 

Chémia zlúčenín uhlíka, organické zlúčeniny

Charakteristika organických zlúčenín, zloženie a vlastnosti. Väzby v molekulách organických zlúčenín, väzbovosť. Klasifikácia organických zlúčenín. Chemické reakcie organických zlúčenín - adícia, eliminácia, substitúcia, prešmyk, oxidácia a redukcia v organickej chémii. Názvoslovie organických látok. (Homologický rad alkánov.) Surovinové zdroje organických zlúčenín (uhlie, ropa, zemný plyn) - samostatá práca

2. známka

Chémia uhľovodíkov

Rozdelenie uhľovodíkov. Systémové názvoslovie uhľovodíkov. Alkány a cykloalkány - zloženie, štruktúra, názvoslovie, vlastnosti, použitie (metán, etán...  C1 až C10 , cyklohexán )

Alkény a alkadiény (etylén, propylén, butadién, izoprén). Alkíny  (acetylén).

Arény - (benzén, toluén, naftalén) Chemické reakcie arénov

Kvapalné aromatické uhľovodíky - benzén, toluén -  ako zdraviu škodlivé rozpúšťadla. Záporné stránky automobilizmu. Ekolog. problémy pri manipulácii s ropou - požiare, únik ropy do vôd a pôdy, vyčerpateľnosť zásob ropy.

3. známka

Deriváty uhľovodíkov

Základné pojmy. Halogénderiváty (F-, Cl-, Br-, I- chlóroform, freóny, vinylchlórid, teflón) -  freóny - mechanizmus rozrušovania atmosféry, žiacke práce

Dusíkaté deriváty uhľovodíkov - nitrozlúčeniny, amíny (nitrobenzén, TNT, funkčné skupiny -NO2, -NH2)

Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov. Hydroxideriváty -OH alkoholy, fenoly: (metanol, etanol, etylénglykol)

Nebezpečie toxikománie, alkoholizmu

Karbonylové zlúčeniny: aldehydy  (-CHO formyldehyd, acetaldehyd, benzaldehyd). Ketóny (-CO- acetón, cyklohexanón)

Karboxylové kyseliny (zloženie, štruktúra, vlastnosti, použitie): mravčia, octová, šťavelová, benzoová a ich účinok na ľudský organizmus, LP

Funkčné a substitučné deriváty karboxylových kyselín-význam derivátov karboxylových kyselín pre stavbu lipidov a bielkovín (aminokyseliny, hydroxykyseliny )

 

Organické kyseliny a ich deriváty v domácnosti - pís. práca

vypracovať samostatnú prácu - projekt, plagát, prezentáciu ... (môže byť aj skupinová - podľa dohody)