Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Chémia SSŠŠ

IUP pre I. G

 IUP pre I. G

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán

a

individuálny učebný plán - IUP  pre I. G      2 hod./týždeň

 

1. polrok

1. známka

Úvod do štúdia chémie

Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu, prvá pomoc, hasenie,  popálenie, poleptanie. Základné laboratórne pomôcky. Základné laboratórne operácie, filtrácia vody v bazénoch, čističky.

Sústava látok

Látka, chemicky čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes - homogénna,

heterogénna), skupenstvo látok - klasifikácia látok okolo seba, bežne používané látky. Sústava látok, spôsoby oddeľovania zložiek zmesi - destilácia  ropy, filtrácia odpadových vôd.  Roztoky, rozpustnosť, rozpúšťadlo, rozpustená látka, nasýtený roztok, roztoky v domácnosti.

Hmotnostný zlomok, látková koncentrácia.

Štruktúra atómov a iónov

Atóm - časticové zloženie atómu. Elektrónový obal atómu - vplyv na vznik chemickej väzby Ióny.

2. známka

Periodický systém prvkov

Periodický zákon, PSP, PTP - pôvodná forma PTP,  značky prvkov - názvy.

Postavenie a rozdelenie prvkov  v PSP, elektronegativita.

Základy názvoslovia anorganických zlúčenín

Základné názvoslovné pravidlá pre anorganické zlúčeniny. Názvy a vzorce dvojprvkových zlúčenín - oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny; trojprvkových zlúčenín - hydroxidy, kyslíkaté kyseliny a ich soli.

3. známka

Chemická väzba a štruktúra látok

Molekuly, chemická väzba. Kovalentná väzba - nepolárna a polárna, Iónová, jednoduchá a násobná väzba. Kovová väzba. Vodíková väzba. Kryštál, kryštalická látka, štruktúra látok. Stabilita látok, odpady, polárne a nepolárne rozpúšťadlá v bežnej praxi, opakovanie

2. polrok

1. známka

Výpočty v chémii

Relatívna atómová a molekulová hmotnosť, látkové množstvo. Avogadrova konštanta, molárna hmotnosť. Výpočty v chemickej praxi, ich význam pre ekonomiku podniku

Chemické reakcie, chemické rovnice

Chemické reakcie, chemické rovnice, (chemické schémy). Chemické deje okolo nás - prečo látky navzájom reagujú, chemické deje ovplyvňujúce životné prostredie. Význam chemických dejov pre ekonomiku a legislatívu k životnému prostrediu

 

 

2. známka

Energetické zmeny pri chemických reakciách

Exotermické a endotermické reakcie, reakčné teplo. Termochemické rovnice, 1. termo-chemický zákon. Spaľovacie procesy a ekologické problémy (skleníkový efekt), alternatívne zdroje energie, tepelné a jadrové elektrárne (výhody, nevýhody)    

Rýchlosť chemických reakcii

Rýchlosť chemickej reakcie - v ekosystéme. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie - chemické výroby (efektívnosť, ekonomika), deje v živých organizmoch, potraviny a chemické látky v nich

Chemická rovnováha

Chemická rovnováha, rovnovážna koncentrácia. Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu. Vplyv činnosti človeka na porušenie rovnováhy v prírode (globálne otepľovanie)

3. známka

Protolytické reakcie

Bronstedova teória, protolytická reakcia, konjugované páry, amfotérne látky. Autoprotolýza vody, pH, indikátori. Neutralizácia, hydrolýza solí - kyseliny a zásady v domácnosti, v živom organizme a ich význam (kyslé dažde a ich dôsledok na prírodu)

Redoxné reakcie

Redoxné reakcie, oxidácia, redukcia, oxidovadlo, redukovadlo. ERNK, galvanický článok, elektrolýza , korózia. Výroba niektorých kovov, akumulátor, korózia. Redoxné deje v živom organizme, antioxidanty

Zrážacie reakcie

Zrážacia reakcia, zrazenina, zápis reakcie

vypracovať samostatnú prácu – projekt, plagát, prezentáciu ... (môže byť aj skupinová – podľa dohody)