Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Chémia SSŠŠ

Charakteristika predmetu CHÉMIA

Charakteristika  predmetu CHÉMIA  -  šk. rok 2O11/2012

 

Obsah učiva chémie tvoria predovšetkým  poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa študenti stretávajú v bežnom živote, sú to najmä tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov a podobne. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky, ktoré umožňujú študentom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu.

Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a organických látok a ich premenách tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky a vzťahoch medzi štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto poznatky umožňujú v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie kľúčových kompetencií žiakov.

Vo vyučovaní chémie majú žiaci získať predstavu o stavbe látok a základných chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na súvislosti s ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na životné prostredie. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu.

 

Po výkonovej stránke absolvent má:

-  chápať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok

-  rozumieť základným typom chemických reakcií a poznať ich úlohu v prírode

a  v každodennom živote

-  správne využívať matematické zručnosti pri základných chemických výpočtoch

-  aplikovať teoretické vedomosti pri realizácii experimentov

-  spolupracovať v skupine a akceptovať názory iných

-  používať vhodnú literatúru a periodickú sústavu prvkov

-  kvalitne prezentovať nadobudnuté vedomosti

-  prakticky dodržiavať bezpečnostné predpisy

-  pri práci s chemickými látkami, zodpovedne pristupovať k ochrane svojho zdravia a zdravia ostatných  spolužiakov, poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazu

-  samostatne alebo v skupinách riešiť chemické úlohy a problémy

-  diskutovať nad riešeniami, hľadať riešenia, prezentovať vlastné postupy

-  riešiť zadané projektové úlohy (spracovať zadanú tému, prezentovať výsledky a obhájiť ich)

-  využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh

-  spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciel, metódy, výsledky a ich využitie

-  prispieť k ochrane životného prostredia a svojho zdravia na základe získaných vedomostí (alkoholizmus, toxikománia)

-  vedieť vysvetliť ekologické problémy súvisiace s ozónovou vrstvou Zeme (ozón verzus freóny), kyslými dažďami (oxidy síry)

-  vedieť o znečistení životného prostredia oxidmi N (výfukové plyny automobilov a nadzvukových lietadiel, priemyselné emisie) a ich príspevok pri vzniku kyslých dažďov

-  aplikovať vedomosti a zručnosti z iných najmä prírodovedných predmetov (matematika, fyzika, biológia...)