Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Odborné ekonomické predmety

Poistenie

POISTENIE

-  môžeme definovať ako vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami, pri ktorom jedna zo zmluvných strán, tá ktorá poisťuje, za to, že dostáva poistné, je ochotná odškodniť druhu zmluvnú stranu v prípade poistnej udalosti.  

Základné pojmy poistenia

POISŤOVATEĽ -V našich podmienkach  je poisťovateľom poisťovňa, ktorá ma licenciu na vykonávanie poistenia.

POISTNÍK - Poistníkom je FO alebo PO, ktorá s poisťovňou uzavrela poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a jej práva sú ustanovené v poistnej zmluve.

POISTENÝ - poisteným je osoba, ktorej na základe uzavretej poistnej zmluvy vzniká nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.

OPRÁVNENÁ OSOBA -  je FO alebo PO, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poisteného.

VÝHODOU POCTENÁ OSOBA – je to FO;PO, ktorá je určená poistením ako oprávnená osoba na prevzatie poistnej náhrady (napr. v prípade úmrtia poistného)

POŠKODENÝ – ten, ktorému sa stala škoda a ktorému bude vyplatené poistné plnenie

POISTNÝ VZŤAH – je vzťah, ktorý vzniká na základe uzatvoreného poistenia medzi poisťovateľom a poistníkom.  

Kategórie poistenia

Pre poistný vzťah je veľmi dôležité vymedziť určité kategórie:

POISTNÁ DOBA-  je to doba, na ktorú poistník uzatvoril poistnú zmluvu.

Táto môže byť napr. : 3 týždne, 10, 15, 25 rokov.

POISTNÁ SUMA-  je to suma, na ktorej sa poistník dohodne s poisťovňou.

POISTNÉ- je to cena za poskytovanú ochranu, ktorú platí poistník počas poistnej doby.

POISTNÁ UDALOSŤ- Je daná poistnou zmluvou a poistnými podmienkami. Touto udalosťou môže byť akákoľvek strata, škoda, ale aj dožitie sa určitého veku alebo úmrtie počas poistnej doby.  

Poistné riziko

POISTNÉ RIZIKO-  je pravdepodobnosť vzniku nebezpečia, nebezpečnej udalosti alebo súhrnu takých udalostí, o ktorých sa nevie, či vzniknú a kedy vzniknú. Podstatou poistného rizika je náhodnosť.

ROZDELENIE RIZÍK: podľa charakteru rizika

-          živelné riziko, osobné riziko, dopravné riziko... podľa výsledku pôsobenia rizika

-          čisté riziko – jeho výsledkom môže byť iba strata (úraz, živel)

-          špekulatívne r. – výsledkom môže byť strata alebo zisk   podľa ovplyvniteľnosti rizika

-          ovplyvniteľné – človek môže zamedziť jeho vzniku

-          neovplyvniteľné – nepredvídateľné.

Najmä živelné riziká podľa poistiteľnosti rizika

-          poistiteľné – ide najmä o čisté riziká

-          nepoistiteľné – ak je možné stanoviť výšku poistnej sumy a poistné je teoreticky poistiteľné každé riziko  

Funkcie poistenia

PRIMÁRNA FUNKCIA -  prenos rizika na poisťovateľa.

AKUMULAČNO REDISTRIBUČNÁ FUNKCIA -  tvorba rezerv z prijatého poistného a výplata poistných náhrad v prípade poistnej udalosti.

KONTROLNÁ FUNKCIA - v rámci tejto funkcie poisťovňa skúma rozsah poistnej udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady a hodnotí priebeh poistenia.

STIMULAČNÁ FUNKCIA -  motivácia poistného chrániť svoje záujmy

Princípy poistenia

SOLIDÁRNOSŤ – tvorba poistných rezerv všetkými účastníkmi poistného vzťahu avšak nie každému vznikne poistné plnenie

NEEKVIVALENTNOSŤ - znamená to, že poistné náhrady nezávisia od výšky zaplateného poistného. Poistné náhrady môžu byť väčšie alebo menšie.

PODMIENENÁ NÁVRATNOSŤ – poistné plnenie sa uskutoční len vtedy ak nastane poistná udalosť.  

Poisťovacie činnosti

POISŤOVACIA ČINNOSŤ - je to hlavná činnosť poisťovne. Zahŕňa činnosť poisťovne od uzatvorenia poistnej zmluvy až po jej zánik.

ZÁBRANNÁ ČINNOSŤ - predstavuje preventívne opatrenia na znižovanie rizika a rozsahu škôd. Uskutočňuje sa v týchto formách: - poskytovanie finančných príspevkov a úverov na preventívne opatrenia a zariadenia - výchova - propagačná činnosť

ZAISŤOVAVACIA ČINNOSŤ - je to činnosť, pri ktorej poisťovňa vstupuje do majetkových vzťahov s inými poisťovňami.

ČINNOSŤ SÚVISIACA S POISTENÍM - je to činnosť, ktorá slúži na podporu a rozvoj poisťovníctva a na rozlišovanie a skvalitňovanie poisťovacích služieb.  

Klasifikácia poistení

Rozdelenie klasifikácií poistenia:

Podľa záväznosti vzniku poistenia: zákonné, zmluvné (povinné a dobrovoľné)

Podľa doby platnosti:  dlhodobé                                      krátkodobé

Podľa miery rizikovosti:   rizikové                                           rezervotvorné    

ZÁKONNÉ POISTENIE - je to také poistenie, kde zákon stanovuje povinnosť poistenia a aj všetky podmienky poistenia.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE - je to také poistenie, kde zákon síce stanovuje povinnosť, ale podmienky uzavretia sa musia konkretizovať v poistnej zmluve. PZP  sa vzťahuje na škodu spôsobenú pri výkone povolania na základe osobitných zákonov, napr.: - poľovníkov, stomatológov, zverolekárov, notárov

ZMLUVNÉ DOBROVOĽNÉ POISTENIE - závisí len od poistníka a poisťovateľa, či uzavrú poistnú zmluvu a za akých podmienok.

DLHODOBÉ POISTENIA - sú také poistenia, pri ktorých doba poistenia presahuje jeden rok a doba môže byť určitá alebo neurčitá.

KRÁTKODOBÉ -//-  sú také, pri ktorých doba poistenia nepresahuje jeden rok.

RIZIKOVÉ POISTENIA - predstavujú  poistenia s podmienenou návratnosťou  finančných zdrojov.

REZERVOTVORNÉ POISTENIA - sú také, pri ktorých je jasné, že poistná udalosť nastane a poisťovňa bude musieť realizovať poistné plnenie.   Poistné odvetvia - životné poistenie - neživotné poistenie  

Životné poistenie

Životné poistenie sa spája s poistením osôb. Poistenie zdôrazňuje skutočnosť, že ľudský život sa spája s množstvom rizikových situácií, ktorých dôsledkom môžu byť napr.: smrť, choroba, zranenie. Medzi riziká v životnom poistení patria: - smrť poisteného, dožitie sa určitého veku -//-, invalidita -//-

POISTNÁ SUMA- je to suma, ktorá je stanovená v poistnej zmluve.

POISTNÉ-  výšku poistného ovplyvňujú mnohé faktory, napr.: ocenenia subjektívnej a objektívnej stránky rizika.

SUBJEKTÍVNA STRÁNKA- ako sa stará o svoje zdravie poistenec.

OBJEKTÍVNE ČINITELE- tu patria: - doba trvania poistenia - doba a forma platenia poistného - čakacia doba - počet poistných rizík Druhy životného poistenia: poistenie pre prípad dožitia, pre prípad úmrtia, dôchodkové postenie Základné typy životného poistenia: dočasné, všeobecné poistenie osôb, doživotné poistenie. 

Neživotné poistenie

Do tohto poistenia zaraďujeme aj úrazové poistenie.

ÚRAZOVÉ POISTENIE- predmetom úrazového poistenia je človek a jeho pracovná schopnosť.

Úrazové poistenie sa môže vzťahovať :

- len na pracovné úrazy

- len na mimopracovné úrazy

- na všetky druhy úrazov  

Neživotné poistenie ďalej rozdeľujeme na:

- poistenie majetku, a poistenie zodpovednosti za škody

POISTENIE MAJETKU - sa zameriava na škody, ktoré môže vzniknúť na majetku fyzických alebo právnických osôb. Platí to napríklad pre. - budov, domácností, strojov a strojových zariadení, dopravné poistenie

VÝŠKA POISTNÉHO - pri poistení majetku závisí výška poistného od: - frekvencie výskytu škôd - rozsahu škôd - rozsahu záväzkov prevzatých poisťovňou

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY -  zahŕňa zodpovednosť za škody spôsobené na živote alebo zdraví tretej osoby.  

Zaistenie

ZAISTENIE - je to systém ekonomických vzťahov, v ktorých poisťovateľ preberajúci poistné riziká ich určitú časť odovzdáva podľa dohodnutých podmienok zaisťovateľovi.

ÚLOHY ZAISTENIA - zaistenie plní dôležitú úlohu v tom, že:

- zvyšuje kapacitu poisťovne

- vytvára ekonomickú stabilitu poisťovne

- posilňuje platobnú schopnosť poisťovne.

FUNKCIA ZAISTENIA - spočíva v ochrane poisťovne.

Formy

-          fakultatívne (dobrovoľný)

-          obligatórne (povinné)

Druhy zaistenia

VLASTNÝ VRUB

-  je maximálna suma, ktorú je poisťovacia spoločnosť pripravená zaplatiť za škody vzťahujúce sa na poistnú zmluvu.

Môže byť daný:

-          % sadzba

-          časť poistnej sumy podľa rizika

-          výška škody

CESIA - je časť poistenia, ktorú poisťovateľ odovzdáva do zaistenia.  

Zvláštnou organizáciou je tzv. POOL  -je to výraz, ktorý sa používa pre skupiny spoločností, ktoré sa spojili s cieľom spoločne poisťovať určitý druh rizika.

Existujú dva druhy poolov:

- spolupoisťovací pool

- zaisťovací pool    

Sociálne poistenie

SOCIÁLNE POISTENIE - je to poistenie zamerané na sociálne riziká.

Štruktúru sociálneho poistenia:

-          zdravotné poistenie

-          sociálne zabezpečenie

a)      nemocenské

b)      dôchodkové 

Zdravotné poistenie

ZDRAVOTNÉ POISTENIE - je také poistenie, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť: - pri predchádzaní choroby, v prípade choroby - pri predchádzaní úrazu, v prípade úrazu

PLATITELIA POISTNÉHO - platitelia poistného sú: - zamestnanci a zamestnávatelia, štát, samostatne zárobkovo činné osoby. Štát platí poistné za: - nezaopatrené deti, dôchodcov, nezamestnaných, vojakov 

Nemocenské poistenie

NEMOCENSKÉ POISTENIE - Tento zákon upravuje nemocenské poistenie zamestnancov pre prípad: - choroby, tehotenstva, úrazu, materstva

PLATITELIA POISTNÉHO - sú tie isté osoby, ako pri zdravotnom poistení. Sadzba je 1,4 % z určeného vymeriavacieho základu.

Dávky nemocenského poistenia:

-          dávky na kúpeľnú starostlivosť

-          peňažné dávky (peňažná pomoc v materstve; podpora pri narodení dieťaťa; nemocenské) 

Dôchodkové zabezpečenie

PLATITELIA POISTNÉHO - sú tie isté subjekty, ako pri  nemocenskom poistení. Sadzba poistného je 7 % z určeného vymeriavacieho základu.

Druhy dávok dôchodkového zabezpečenia sú:

-          dôchodky – starobný, invalidný, vdovský, čiastočne invalidný,...

-          zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

-          ďalšie dávky poskytované dôchodcom – kúpeľná liečba, pohrebné  

Doplnkové dôchodkové poistenie

-          je to slovenský ekvivalent penzijných fondov

-          princípom je pravidelné sporenie menších fin. súm, ktoré sú kumulované a zdodnocované na účte poistenia v DD poisťovni -          platitelia sú tí istí ako pri zdravotnom poistení

-          vznik poistenia je dobrovoľný

Etapy poistenia: etapa sporeniaetapa nároku na D starobného dôchodkupoberanie D starobného dôchodku Výška poistného sa stanoví podľa dohody s DD poisťovňou.  

Poistenie v nezamestnanosti

Platitelia – zamestnanci, zamestnávatelia, policajti, vojaci, štát Vznik poistenia – dňom vzniku povinného NP a povinného DP zamestnanca; dňom vzniku služobného pomeru Poistné - % sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období Sadzba je 1 % pre zamestnanca aj zamestnávateľa Sadzba do garančného príspevku je 0,25 % pre zamestnávateľa. 

FONDY

Základný rezervný fond – (technické rezervy). Je to účelový fond a slúži na krytie rozdielu medzi skutočne vyplateným poistným plnením a netto poistným.

Fond rezerv poistného – je určený na výplatu poistných náhrad a nárokov, ktoré vyplývajú z rezervo-tvorných poistení, v termíne dohodnutom v poistnej zmluve.

Fond zábrany škôd – tvorí sa z prirážky v brutto poistnom, ktorá je určená na krytie N a príspevkov určených na realizáciu rôznych opatrení zameraných na znižovanie škôd.

Z tohto fondu sa poskytujú poisteným rôzne príspevky na opatrenie, ktoré pomáhajú predchádzať škodám (signalizačné zariadenia proti požiaru)

Devízový rezervný fond – vytvárajú poisťovne, ktoré vykonávajú poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť, z ktorej vyplýva ich povinnosť poskytovať poist. náhrady v zahraničnej mene.  

Netto poistné – je určené na poskytovanie poistných plnení a celý objem tých poistných plnení je súčasťou N poisťovní. Ak sú poistné plnenia menšie ako kalkulované škody odvedie sa rozdiel do poistného fondu. Ak sú poistné plnenia vyššie ako kalkulačné škody rozdiel sa musí z fondu odčerpať.  

Brutto poistné – je to poistné stanovené podľa kalkulačného vzorca.                             

Pb = Pn + Šz + Nv + Z   Pb – brutto poistné Pn – netto poistné

Šz – príspevok na zábranu škôd Nv – sú vlastné N poisťovne Z – zisková