Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Odborné ekonomické predmety

Plánovanie

Manažérske funkcie

Plánovanie

Medzi základné manažérske funkcie patria:

Plánovanie určuje výsledky aké chce organizácia dosiahnuť

Organizovanie špecifikuje ako chce výsledky dosiahnuť

Vedenie ľudí vykonané manažérom spája dohromady

Kontrola určuje či sa výsledky dosiahli (porovnanie plánu so skutočnosťou)

Plánovanie je východisková manažérska funkcia, ktorá sa vykonáva na rôznych úrovniach riadenia. Je zamerané na budúcnosť, je projektovaním budúceho stavu. Určuje, čo a ako má byť dosiahnuté. Zahŕňa výber poslaní, cieľov a voľbu činností potrebných na dosiahnutie cieľov.

Poslaním plánovania je vytvoriť v organizácií také podmienky, aby čo najefektívnejšie uspokojovali požiadavky trhu, a tým aj vlastné vnútro organizačné potreby. Plánovanie sa uskutočňuje na všetkých úrovniach manažmentu. Väčšina manažérov sa angažuje v procese plánovania, čo podčiarkuje význam plánovania.

Výsledkom plánovania je plán. Je to písaný dokument, v ktorom sú konkretizované akcie, ktoré musí firma, organizácia uskutočniť .

Pri plánovaní je potrebné položiť si 3 kľúčové otázky:

kde sme – analýza súčasného stavu, východiskovej situácie

kde chceme byť – uvažovanie o cieľoch ako o budúcich stavoch

ako sa tam dostať – hľadanie možných ciest a spôsobov naplnenia cieľov.

Prvky plánovania: ciele, akcie, zdroje, implementácia

Ciele sú špecifikované budúce stavy, ktoré majú byť dosiahnuté v stanovenom čase.

dosiahnuť do konca roka 2008 zvýšenie objemu výroby o 1,5%;

za 1 kvartál roku 2008 dosiahnuť nárast zisku o 5% v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom;

v horizonte 5 rokov zvýšiť podiel na trhu zo súčasných 15% na 40%;

v priebehu 2 mesiacov zamestnať a zaškoliť 20 nových pracovníkov pre budúcu prevádzku,

 

Ciele sa musia dať vecne vymedziť, časovo ohraničiť a musia byť merateľné.

Vecné vymedzenie cieľa znamená, že ciele musia mať jasne vymedzený vecný obsah. Napríklad orientácia na oblasť predaja, účinnosť zdrojov, sociálne podmienky, atď.

 S tým súvisí tzv. hierarchia cieľov:

Spoločenské ciele:

Ochrana prírodných zdrojov,

dodržiavanie etických a právnych noriem,

podmienky globálnej súťaživosti.

Zamestnanecky orientované ciele

Pracovná istota, motivácia, pracovné prostredie.

Ekonomické ciele

Prežitie, efektívnosť, rast aktív, podielu na trhu.


 Ako vidieť zo schémy, najvyššie postavenie majú spoločenské ciele

Časový rámec dosiahnutia cieľov si vyžaduje, aby boli v určitom časovom horizonte uskutočnené niektoré činnosti. Preto poznáme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele. Tento časový rámec sa premieta do zostavovania špecifických plánov. Dlhodobý cieľ organizácie sa obyčajne dosahuje realizáciou krátkodobých cieľov. V niektorých prípadoch môže dôjsť ku konfliktom medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi. Preto sa manažéri musia často rozhodovať, ktorý cieľ je dôležitejší a ktoré formy plánov sa uplatnia v organizačných aktivitách. Medzi bežné protichodné alternatívy rozhodovania manažérov patrí napríklad:

krátkodobý zisk alebo dlhodobý rast,

alebo intenzívny rozvoj výrobku,

rast alebo stabilita,

malé riziko alebo veľké riziko.

Merateľnosť cieľov znamená, že ciele musia byť pochopiteľné a akceptované všetkými, ktorí sa budú na ich dosiahnutí podieľať. Merateľné ciele obyčajne prispievajú ku zvyšovaniu výkonnosti jednotlivcov aj organizácie. Peter Drucker hovorí, že ciele v organizácií by mali byť určené aspoň v týchto oblastiach:

postavenie na trhu,

inovácie,

produktivita,

materiálne a finančné zdroje,

rentabilita,

manažérske výkonnosti a zodpovednosti,

výkonnosť pracovníkov a ich postoje,

sociálna zodpovednosť.

Akcie sú prostriedky alebo činnosti, ktoré pomáhajú dosiahnuť stanovené ciele.

na zvýšenie objemu výroby je potrebné zakúpiť 1 nový stroj a prijať a zaškoliť 1 pracovníka;

Prostriedky na dosiahnutie cieľov:

pracovné – manažéri, robotníci, ...

materiálové – suroviny, materiál, polotovar, ...

kapacitné – stroje, zariadenia, budovy, ...

finančné – úvery, zisk, akciový kapitál.

Pre určenie cieľov a akcií je potrebné mať k dispozícii predpoveď budúcnosti, pretože nemožno vytvárať plány, ak nepoznáme budúce podmienky a situácie, ktoré môžu ovplyvňovať priebeh plánovaných akcií a dosahovanie cieľov

sprevádzkujeme motel pri ceste 1 triedy s dostatočnou parkovacou plochou pre kamióny a dostatočnými ubytovacími kapacitami; po roku úspešnej prevádzky zistíme, že v blízkosti bude prechádzať diaľnica, čo spôsobí výrazný odlev zákazníkov = problém, ktorý nemusel vzniknúť, ak by sme o budúcej stavbe vedeli;

Zdroje predstavujú obmedzenia, ktoré musí manažér pri plánovaní akcií brať
do úvahy. Plán by mal zároveň špecifikovať tieto zdroje, ich disponibilnosť a umiestnenie. Špecifikáciu týchto zdrojov zabezpečuje rozpočtovníctvo.

náklady na nákup nového stroja nesmú prekročiť 500 tis. Sk;

Implementácia zahŕňa určenie pracovníkov a ich úloh, ktoré sú zamerané na realizáciu plánu.

Akékoľvek plánovanie je zbytočné, ak ho nie je možné realizovať. Vo väčšine prípadov dochádza k implementácií plánov sprostredkovane, pomocou iných ľudí. Týchto ľudí musia manažéri vhodne motivovať tak, aby bolo v ich záujme tieto ciele dosiahnuť. Preto manažéri využívajú právomoc, presvedčovanie a zásady. Zásady by mali odrážať hlavné ciele organizácie a poskytovať odporúčania pre voľbu takých akcií, ktoré pomôžu pri ich dosiahnutí. Účinné zásady majú tieto vlastnosti:

pružnosť - je potrebné,   aby zmeny podmienok realizácie   plánu   boli sprevádzané i potrebnými zmenami zásad,

úplnosť - realizácia plánu si vyžaduje, aby zásady reagovali aj na náhodné možné okolností, ktoré súvisia s implementáciou plánu,

koordinácia - zásady musia zabezpečovať koordináciu vzájomne súvisiacich aktivít,

etika - zásady musia byť v súlade so všeobecnými etickými požiadavkami,

jednoznačnosť - zásady majú byť jasné a logické.

pracovník A spracuje zoznam možných dodávateľov, v spolupráci s pracovníkom B ich budú kontaktovať a oboznamovať s ponukou ...

Zdroje:

  1. Papula, J., Papulová.: Manažment pre OA. SPN Bratislava, 2006
  2. Harausová, H: Manažérske funkcie. MPC Prešov, 2005