Get Adobe Flash player
Home Predmetové okienka Geografia SSŠŠ

Geografia

 

GEOGRAFIA

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov na gymnáziu

 

 

Prehľad tematických celkov

 

   1. ročník

 

 

     Geografia ako veda                                                                 

     Zem ako vesmírne teleso                                                         

     Zemský povrch a mapa                                                           

     Atmosféra                                                                                

     Hydrosféra                                                                                

     Litosféra                                                                                   

     Pedosféra                                                                                

     Biosféra

 

                                                                                     

2. ročník

 

 

   

     Obyvateľstvo                                                           

     Sídla                                                                     

     Poľnohospodárstvo                                                 

     Priemysel                                                                 

     Doprava                                                                   

     Cestovný ruch, služby, zahraničný obchod             

     Regionálna geografia sveta                                    

     Austrália                                                                     

     Afrika                                                                                                                    

     Ázia                                                                            

     Severná a Latinská Amerika                                   

     Európa – všeobecne                                                

                  - stredná                                                      

                  - západná                                                    

                  - severná                                                     

   3. ročník

     

   

    Európa – južná                                                

                  - juhovýchodná                                                      

                  - východná                                                     

    Slovensko  - fyzicko – geografické pomery

-       socio – ekonomické pomery

-       miestna krajina                                                     

                                                                                

   4. ročník

 

 

Environmentalistika

Životné prostredie

Diaľkový prieskum Zeme

Ekosystémy

Odpady

Chránené územia

Aktuálne problémy životného prostredia

Príma

 

   

      Planéta Zem                                                                            

      Austrália  a Oceánia                                                             

      Amerika                                                            

 

Sekunda

   

      Planéta Zem – obyvateľstvo                                                 

      Afrika                                                                                        

      Ázia                                                                                           

 

Tercia

 

     Európa

 

Predmet Geografia je maturitný predmet, ktorý sa vyučuje na SSŠŠ v 1.ročníku 1 hodinu, v 2. ročníku 2 hodiny a vo 4.ročníku 1 hodinu. Na osemročnom gymnáziu je plánovaný počet hodín pre prímu, sekundu a terciu 1 hodina týždenne.

 Na SOA v 1. aj 2. ročníku sa vyučuje HOG po 2 hodiny týždenne.

 

Individuálny študijný plán:

 

-       žiaci, ktorým je umožnené využívať IŠP, sú podľa pravidiel povinní absolvovať 3 skúšky, z toho aspoň jednu ústnou formou.

-       žiaci v prípade potreby môžu využívať konzultačné hodiny